DO­BRO UNOVČENA UKAZANJA GOS­PE: PODRŽAVATE TO?

Pi­ta­mo vas za miš­lje­nje

Express - - BRIFING -

Proš­log tjed­na nas je za­ni­ma­lo što mis­li­te o vi­dje­li­ca­ma iz Me­đu­gor­ja ko­je su, ako je su­di­ti pre­ma imo­vi­ni ko­ju po­sje­du­ju, do­bro ka­pi­ta­li­zi­ra­le ko­mu­ni­ka­ci­ju s Gos­pom. Ho­te­li, vi­le, apart­ma­ni i luk­suz­ni auti sa­mo su dio do­ne­dav­no skri­ve­nog bla­ga lju­di ko­ji su na na­vod­nim uka­za­nji­ma po­s­ljed­njih de­set­lje­ća zgr­nu­li mi­li­ju­ne. Na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci Ex­pre­ssa po­ve­la se žus­tra ras­pra­va. Do­no­si­mo naj­za­nim­lji­vi­je ko­men­ta­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.