Cinik i ego­cen­trik ko­ji se spret­no ne mi­je­ša u svoj po­sao. I ide mu...

Mi­nis­tar zdrav­s­tva je pre­ži­vio ne­dav­nu re­kons­truk­ci­ju Vla­de, no opor­ba i pred­sjed­ni­ca ne po­sus­ta­ju. Mi­lan Ku­jun­džić kao da ži­vi u dru­goj dr­ža­vi i po­nos­no na­bra­ja ‘sve svo­je us­pje­he’

Express - - EKSKLUZIV -

ko­je sam na­pra­vio, pr­vo bih re­kao da se ko­nač­no po­če­lo ra­di­ti na pre­se­lje­nju Dje­čje bol­ni­ce Kla­iće­va u Sve­uči­liš­nu bol­ni­cu Bla­to. Ten­der za stu­di­ju je ras­pi­san, na­kon to­ga se ide u oda­bir tvrt­ke za stu­di­ju iz­vod­lji­vos­ti. Za to je mak­si­ma­lan rok od go­di­ne da­na - go­vo­ri Ku­jun­džić. Do­da­je ka­ko us­pje­hom sma­tra i što su otvo­re­na sred­stva za grad­nju još tri sve­uči­liš­ne bol­ni­ce uz ovu naj­av­lje­nu u Zagrebu, ko­ja bi se gra­di­la na­kon što se po­dig­ne Dje­čja bol­ni­ca. - Jed­na se već gra­di u Ri­je­ci, a dru­ge dvi­je bi se gra­di­le u Spli­tu i Osi­je­ku. Zagreb sam već spo­me­nuo - do­dao je Ku­jun­džić. Sma­tra i ka­ko je na­pra­vio ve­li­ki is­ko­rak uvev­ši pri­ori­tet­ne lis­te če­ka­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.