In­tim­ni tra­če­vi s Pa­ve­li­će­va dvo­ra: pio je kao smuk, 20 pi­va na dan

Knji­ga ‘Is­po­vi­jed iz pak­la: Us­pon i pad An­te Pa­ve­li­ća’ plas­ti­čan je por­tret vo­đe NDH i nje­go­ve su­pru­ge Ma­re

Express - - EKSKLUZIV - Pi­še: ANAMARIJA BURAZER

Ma­lo je lju­di o ko­ji­ma se u Hrvatskoj pri­ča ta­ko pu­no, a zna ta­ko ma­lo kao o An­ti Pa­ve­li­ću. O Ti­tu je na­pi­sa­no vi­še od ti­su­ću knji­ga, ana­li­zi­ra­ni su sva­ka nje­go­va lju­bav­na ve­za, sva­ki da­tum, sva­ki sat, zna se kad je po­si­je­dio, kad mu je ope­ri­ra­na je­tra, ko­li­ko je ra­na imao po ti­je­lu - ali Pa­ve­lić, nje­go­va Ma­ra i nji­hov krug su taj­na...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.