Ni­šta lak­še od ubi­ja­nja!

Express - - INTERVJU -

knji­gu. Nje­gov novi ro­man “Ni­šta lak­še od umi­ra­nja” ni­je auto­bi­ograf­ski, jer je Ne­zi­ro­vić već pr­vim ro­ma­nom “po­tro­šio” Bur­ne­sov kredit. On pri­pa­da sku­pi­ni ro­ma­na ko­ja se ba­vi jed­nim op­se­siv­nim knji­žev­nim mo­ti­vom, ko­pa­nju po mrač­noj ljud­skoj svi­jes­ti, du­bin­skom ora­nju po ljud­skim psi­ho­pa­to­lo­gi­ja­ma, pre­is­pi­ti­va­nju tih “du­bi­na” ko­je iz­mi­ču ra­ci­onal­nom, ko­jim se sto­lje­ći­ma, još od Sha­kes­pe­area pa na­ova­mo - od nje­go­ve re­če­ni­ce iz “Ric­har­da III.”, po ko­joj se “sa­mo ku­ka­vi­ce slu­že ri­je­čju sa­vjest, smiš­lje­nom da stra­ši ja­ke lju­de” - nas­to­ji do­pri­je­ti do kon­ra­dov­skog “sr­ca ta­me” i opi­sa­ti ga, pos­tu­pak ko­ji je naj­ple­me­ni­ti­ji od svih u svo­joj uza­lud­nos­ti, don­ki­ho­tov­ski pot­hvat ko­ji je ne­kad je­di­ni na­čin oču­va­nja ele­men­tar­ne hu­ma­nos­ti. To je onaj mo­ment iz An­dri­će­va ro­ma­na “Na Dri­ni ću­pri­ja” u ko­jem se go­vo­ri o mu­te­ve­li­ji Da­ut­ho­dži Mu­te­ve­li­ću, u ko­jem An­drić tu bor­bu una­pri­jed osu­đe­nu na po­raz opi­su­je na slje­de­ći na­čin: “Ra­de­ći pre­da­no, on se odav­no bio po­mi­rio sa saz­na­njem da je na­ša sud­bi­na na zem­lji sva u bor­bi pro­tiv kva­ra, smr­ti i nes­ta­ja­nja, i da je čo­vek du­žan da is­tra­je u toj bor­bi i on­da kad je pot­pu­no bez­iz­gled­na”.

Za­što ovo go­vo­rim? Po mo­je­mu miš­lje­nju, knji­žev­nost ima svo­ja ogra­ni­če­nja kad je o ovo­me ri­ječ, ia­ko su mi slič­ne knji­ge ne­iz­mjer­no važ­ne i dra­ge. To su, na pri­mjer, Con­ra­dov ro­man “Sr­ce ta­me”, An­dri­će­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.