‘Htje­la sam, ali ni­sam’ - to mo­že bi­ti Ko­lin­din slo­gan u no­voj pred­sjed­nič­koj utr­ci

Express - - FELJTON -

Htje­la se is­e­li­ti s Pan­tov­ča­ka, ali ni­je, htje­la je lu­pi­ti ša­kom o stol, ali ni­je, htje­la je pre­se­li­ti Hr­vat­sku me­đu naj­ra­zvi­je­ni­je zem­lje, ali ni­je, a sad smo ču­li da je htje­la uze­ti i pu­šku. Ali ni­je...

Po­če­tak ko­lo­vo­za, lje­ta Gos­pod­nje­ga 2019., os­ta­je za­pam­ćen po mno­gim do­brim pri­lo­zi­ma na na­šim da­le­ko­vid­ni­ca­ma. RTL je u “Po­tra­zi” uvi­jek upe­čat­lji­ve i ose­buj­ne auto­ri­ce Sil­va­ne Men­đu­šić pri­re­dio pra­vu pos­las­ti­cu pre­kras­nom re­por­ta­žom o dvor­ci­ma u Hrvatskoj ko­ji su ob­nov­lje­ni, ali i oni­ma ko­ji pro­pa­da­ju. “Dnev­nik” No­ve TV do­nio je iz­vr­stan prilog o hr­vat­sko-sr­p­skim od­no­si­ma te ana­li­zu zlo­či­na u Hrvatskoj. Sve te­le­vi­zi­je mo­ra­ju pu­no vi­še po­zor­nos­ti po­sve­ti­ti va­lu na­si­lja i uboj­stva u Hrvatskoj te ne­pri­mje­re­nog po­na­ša­nja, kao i na­pa­di­ma na stra­ne tu­ris­te.

Jed­na od na­ših po­naj­bo­ljih ured­ni­ca i re­por­ter­ki Da­mi­ra Gre­go­ret u ove da­ne bi tre­ba­la pje­va­ti onu Ton­či­ja Hu­lji­ća “...mi­nus i plus je­su hi­bi­skus...”. Mi­nus za raz­go­vor s Gor­da­nom Ma­ra­som, ko­je­ga je pre­čes­to pre­ki­da­la i ni­je mu da­la da ra­zvi­je re­če­ni­cu. Sa­vjet - po­gle­da­ti raz­go­vor i po­bro­ji­ti pre­ki­de. Ali evo ve­li­kog plu­sa, evo Da­mi­re u svo­joj uvi­jek ne­nad­maš­noj

ulo­zi - sa­dr­žaj­nog pre­zen­te­ra po­pu­lar­nos­ti na­ših po­li­ti­ča­ra, stra­na­ka i stran­či­ca. Pri­lo­gom ka­ko je pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke naj­av­lji­va­la svo­ju kan­di­da­tu­ru, što je i ka­ko re­ali­zi­ra­la, ka­ko je ra­di­la su­prot­no obe­ća­nji­ma, Da­mi­ra Gre­go­ret se do­ka­za­la kao vr­hun­ski po­li­tič­ki ana­li­ti­čar. Bez pre­tje­ri­va­nja - bri­ljant­no! Naj­no­vi­je is­tra­ži­va­nje RTL-a po­ka­zu­je da je pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić iz­gu­bi­la pr­vo mjes­to ko­je je na­kon re­kons­truk­ci­je Vla­de pre­uzeo An­drej Plen­ko­vić. Pred­sjed­ni­ca je na­pra­vi­la ne­ko­li­ko po­greš­nih po­te­za - od iz­ja­va u Iz­ra­elu, bez ob­zi­ra na de­man­ti­je, kri­ti­ka da se ne pro­ce­su­ira­ju rat­ni zlo­či­ni, ali bez kon­kret­nih do­ka­za, ne­kim iz­ja­va­ma o ra­du Vla­de, tra­že­nju smje­ne mi­nis­tra zdrav­s­tva, što ni­je nje­zi­na ov­last. Tek će se po­ka­za­ti je li pra­vi po­tez go­vor en­gle­sko-hr­vat­skim je­zi­kom u Kni­nu, učes­ta­lo pje­va­nje i di­ri­gi­ra­nje, pro­mje­na ras­po­lo­že­nja, na ru­bu su­za do smi­je­ha... “Htje­la sam, ali ni­sam”, novi je slo­gan na­še pred­sjed­ni­ce. “Ne­ću bi­ti u re­zi­den­ci­ji Ti­ta na Pan­tov­ča­ku, ho­ću u Vi­so­ku”, rek­la je u kam­pa­nji - i os­ta­la iz­ba­civ­ši eks­pres­no Ti­to­vu bis­tu, ko­ju je ta­mo sta­vio Fra­njo Tuđ­man, na ko­je­ga se ku­ne. “Htje­la sam u rat s pu­škom, ali ni­sam - os­ta­la sam do­ma, htje­la sam sa­mo go­vo­ri­ti - ali ni­sam, pa i pje­vam, htje­la sam na­kon sred­nje ško­le os­ta­ti, ali sam ipak otiš­la u ino­zem­s­tvo, htje­la sam na­kon Olu­je naj­a­vi­ti kan­di­da­tu­ru, ali ni­sam, ne­go sam zlo­upo­tri­je­bi­la pros­la­vu Olu­je i de­man­ti­ra­ju­ći An­dre­ja Plen­ko­vi­ća rek­la - ho­ću još pet go­di­na bi­ti pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke”. Ali os­ta­je “sit­ni­ca” - tre­ba po­bi­je­di­ti pro­tu­kan­di­da­te na iz­bo­ri­ma, gdje od­lu­ču­je - na­rod.

P. S. Umjes­to da se na­pa­da pre­čes­ta upo­ra­ba us­ta­škog poz­dra­va “ZDS” ti­je­kom praz­ni­ka Olu­je, ne­ki pri­go­va­ra­ju što se ma­lo po­pi­je na pros­la­vi?Stal­no ci­ti­ram is­tak­nu­tog prof. dr. Mir­ka Gju­ra­ši­na ko­ji go­vo­ri - ma­lo al­ko­ho­la po­ma­že cir­ku­la­ci­ji i ši­ri krv­ne ži­le. Za­to sa­mo pijte i zdra­vi bi­li...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.