Pro­sječ­na ne­to pla­ća u RH tre­ba bi­ti 7500 ku­na

Stop de­mo­graf­skom uru­ša­va­nju

Express - - BRIFING -

U Hr­vat­skoj se mo­ra­ju po­ve­ća­ti pla­će, po­ru­čio je sa­bor­ski zas­tup­nik Ivan Lo­vri­no­vić (PH). Sta­va je da pro­sječ­na ne­to pla­ća tre­ba dos­ti­ći 7500 ku­na, a mi­ni­ma­lac 5000 ku­na. Pros­tor za to tre­ba se otvo­ri­ti ta­ko da se od­mah uki­ne naj­ve­ći broj od oko 200 raz­li­či­tih pa­ra­fi­skal­nih na­me­ta. Ras­tom pla­ća, na­vo­di, za­us­ta­vi­lo bi se is­e­lja­va­nje, ra­zvi­ja­lo gos­po­dar­stvo i spri­je­či­lo de­mo­graf­sko uru­ša­va­nje. U Hr­vat­skoj BDP ras­te već tri go­di­ne, a rast pla­ća je je­dan od naj­s­po­ri­jih u EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.