Škoro obja­vio li­ječ­nič­ki na­laz: Od­go­vo­ran sam

Obja­vit će i imo­vin­sku kar­ti­cu

Express - - BRIFING -

Bu­du­ći da su nje­go­vi po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci u jav­nost pu­šta­li de­zin­for­ma­ci­je o nje­go­vu zdrav­s­tve­nom sta­nju, ko­je su vo­di­le za­ključ­ku - što će nam bo­les­tan pred­sjed­nik, Mi­ros­lav Škoro, kan­di­dat u utr­ci za Pan­tov­čak, obja­vio je re­zul­ta­te li­ječ­nič­kih kon­trol­nih pre­gle­da, ko­ji su do­bri. Pri­je go­di­nu da­na bio je na ope­ra­ci­ji ugra­đi­va­nja sr­ča­nih pre­mos­ni­ca. Ti­je­kom kam­pa­nje obja­vit će i svo­ju imo­vin­sku kar­ti­cu, iako ni to ne­ma obve­zu uči­ni­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.