Plen­ko­vić i da­lje vje­ru­je Mar­ti­ni Da­lić: Tra­žio je sa­vje­te o bro­do­grad­nji

Ne že­li da se to zna Biv­ša mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva vi­đe­na je da iz­la­zi iz sre­diš­nji­ce HDZ-a, a po­zvao ju je pre­mi­jer

Express - - BRIFING -

Vi­še od go­di­nu da­na od smje­ne Mar­ti­ne Da­lić, biv­ša mi­nis­tri­ca gos­po­dar­stva je vi­đe­na da iz­la­zi iz sre­diš­nji­ce stran­ke. HDZ-ov­ci su iz­nim­no za­tvo­re­ni o to­me što je ona ta­mo ra­di­la, ali smo saz­na­li da ju je po­zvao osob­no šef stran­ke i pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić, i to da je upi­ta za sa­vje­te oko bro­do­grad­nje. Ni­smo us­pje­li saz­na­ti de­ta­lje, a ni­je ih ni Plen­ko­vić po­di­je­lio sa ši­rim kru­gom svo­jih su­rad­ni­ka. No či­nje­ni­ca je da je tje­dan pri­je tog sas­tan­ka Vla­da odo­bri­la uvjet­nu po­moć od 150 mi­li­ju­na ku­na za 3. maj kroz jam­s­tvo za kre­dit i po­sao se tek tre­ba re­ali­zi­ra­ti. Pri­je os­tav­ke zbog afe­re Hot­ma­il, Da­lić je in­ten­ziv­no ra­di­la na pro­ble­mu bro­do­gra­di­li­šta. Biv­ša pot­pred­sjed­ni­ca Vla­de je zad­njih go­di­nu da­na pri­ma­la no­vac iz pro­ra­ču­na. Od smje­ne je pr­vih šest mje­se­ci do­bi­va­la pla­ću od go­to­vo 18.500 ku­na, a za­tim slje­de­ćih šest mje­se­ci po­la tog iz­no­sa. HDZ-ov­ci s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li su nam po­t­vr­di­li da Plen­ko­vić još iz­u­zet­no pu­no vje­ru­je Da­lić, da je ci­je­ni i sma­tra ka­ko je oba­vi­la iz­vr­stan po­sao s do­no­še­njem “lex Agro­ko­ra”. On ju je i smi­je­nio tek na­kon ve­li­kog jav­nog pri­ti­ska i pri­ti­ska ko­ali­cij­skih part­ne­ra HNS-a, HSLS-a i SDSS-a te kad je ot­kri­ve­no ka­ko je taj­na gru­pa ko­joj je bi­la na če­lu pr­vo do­ni­je­la za­kon, a on­da zgr­nu­la mi­li­ju­ne na sa­vjet­nič­kim us­lu­ga­ma u Agro­ko­ru. Iako se o po­vrat­ku Da­lić u po­li­ti­ku spe­ku­li­ra­lo, naš su­go­vor­nik iz HDZ-a uvje­ra­va da za­sad ne­će bi­ti ni­šta od to­ga i da Da­lić ne­će na ni­kak­vu jav­nu funk­ci­ju. Pro­tiv nje pos­to­ji i ve­li­ki ot­por u stran­ci, sma­tra­ju je igra­čem Bo­ris­la­va Ške­gre. Čak i oni ko­ji joj ne dvo­je struč­nost, sma­tra­ju da bi bi­lo ka­kav po­vra­tak Da­lić na­nio šte­tu stran­ci. Pa za­to i ne ču­di ta­jans­tve­nost te da Plen­ko­vić i ne že­li da se zna da je pi­ta za sa­vje­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.