Thom­p­son, za­pra­vo, ni­je ni svjes­tan ko­li­ko svo­jom lo­gi­kom šte­ti Do­mo­vin­skom ra­tu

Te­ško mi je ra­zu­mje­ti da još pos­to­je lju­di ko­ji ne shva­ća­ju da na­cis­tič­ki poz­drav ‘Za dom sprem­ni’ ne­ma vi­še ni­kak­ve ve­ze s ple­me­ni­toš­ću i do­mo­ljub­ljem

Express - - BRIFING -

Iako des­ni po­pu­lis­ti iz nje­mač­kog AfD-a (njem. Al­ter­na­ti­ve für De­ut­s­c­hland) ni­su po­bi­je­di­li na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u is­toč­no­nje­mač­kim sa­vez­nim po­kra­ji­na­ma Bran­den­bur­gu i Sa­skoj, ipak su osvo­ji­li 22,5% (Bran­den­burg), od­nos­no 27% (Sa­ska) gla­so­va te ta­ko os­tva­ri­li go­le­mi us­pjeh. Re­zul­ta­ti an­ti­iz­bje­glič­kog, des­ni­čar­skog i po­pu­lis­tič­kog AfD-a di­ljem Nje­mač­ke sa­mo po­t­vr­đu­ju stal­ni rast ove no­tor­ne i bez­i­dej­ne po­li­tič­ke op­ci­je ko­ja svoj imidž gra­di na des­truk­tiv­noj mrž­nji pre­ma oni­ma ko­ji na­vod­no ugro­ža­va­ju Nje­mač­ku, iako AfD-ov­ci tvr­de da se oni “ne vo­de mrž­njom, ne­go lju­bav­lju pre­ma svo­me”. Bu­du­ći da su kri­za i re­ce­si­ja u Nje­mač­koj, kao ide­alan do­ma­ći te­ren svih po­pu­lis­ta ovo­ga svi­je­ta, tek u po­vo­ji­ma, pret­pos­tav­ljam da će po­pu­lar­nost AfD-a još vi­še ras­ti. Da stvar bu­de još gro­te­sk­ni­ja, an­ti­mi­grant­ski AfD uži­va ve­li­ku pot­po­ru Hr­va­ta u Nje­mač­koj ko­ji ni­su svjes­ni da je svat­ko tko ni­je Ni­je­mac, pre­ma AfD-ovoj lo­gi­ci, auto­mat­ski aus­lan­der ko­ji is­ko­ri­šta­va nji­ho­vu dr­ža­vu i oti­ma kruh iz us­ta sva­kom po­šte­nom Ni­jem­cu. Iako AfD-ovi po­li­ti­ča­ri svo­jim iz­ja­va­ma (pu­ca­nje na iz­bje­gli­ce, npr.) sva­ko ma­lo sa­blaz­ne pos­lo­vič­no suz­dr­ža­nu nje­mač­ku jav­nost, pa­ze da ne pri­je­đu gra­ni­cu (ne) do­pu­šte­nog. Od njih se ne­će ču­ti (jav­no) glo­ri­fi­ci­ra­nje Hi­tle­ro­va re­ži­ma, nji­hov po­pu­li­zam, ko­li­ko god bio opa­san, bje­ži od aso­ci­ja­ci­ja s na­cis­tič­kom Nje­mač­kom. No­va nje­mač­ka des­ni­ca je ka­me­le­on ko­ji mi­je­nja bo­ju ka­ko to po­li­tič­ko i druš­tve­no okru­že­nje zah­ti­je­va. Dak­le, sve ono što hr­vat­skoj des­ni­ci ne po­la­zi za ru­kom. Po­pu­lar­ni hr­vat­ski pje­vač Mar­ko Per­ko­vić Thom­p­son je ne­dav­no (po­nov­no) ot­pje­vao rat­nu pje­smu “Ča­vo­gla­ve”, uz sad već uobi­ča­je­ni us­ta­ški pok­lik “Za dom sprem­ni”. On je tom pri­go­dom ovaj fa­šis­tič­ki sim­bol po­ku­šao oprav­da­ti te ga na­zvao “na­šom sim­bo­li­kom ko­ju ne

da­mo, jer ako je se odrek­ne­mo, odre­ći će­mo se i se­be, mo­žda i Do­mo­vin­skog ra­ta”. Izvi­ki­va­nje ovog us­ta­škog poz­dra­va na jav­nom pros­to­ru pred­stav­lja kr­še­nje za­ko­na i Us­ta­va Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske te jav­nost još če­ka re­ak­ci­ju hr­vat­ske po­li­ci­je. For­si­ra­nje us­ta­ške sim­bo­li­ke kao zna­ka re­vol­ta i ne­za­do­volj­stva hr­vat­skom po­li­tič­kom sce­nom je, osim bes­po­treb­no, ta­ko gro­te­sk­no i jad­no. “ZDS” je da­nas is­klju­či­vo ne­pri­mje­re­ni fa­šis­tič­ki poz­drav ko­ji tre­ba ne sa­mo za­kon­ski ri­go­roz­no kaž­nja­va­ti, ne­go sve “vi­ka­če” is­to­dob­no i kva­li­tet­no edu­ci­ra­ti. ože li da­nas it­ko za­mis­li­ti da se na svjet­skoj po­zor­ni­ci po­ja­vi oso­ba ko­ja bi po­ku­ša­la re­ha­bi­li­ti­ra­ti svas­ti­ku kao pra­dav­ni i na­da­sve po­zi­tiv­ni sim­bol pri­su­tan u po­vi­jes­ti čo­vje­čans­tva od nje­go­vih po­če­ta­ka? Svas­ti­ka je sve­ti hin­du­is­tič­ki sim­bol ko­ji oz­na­ča­va vje­či­to kre­ta­nje. Mo­že­te li da­nas za­mis­li­ti da net­ko ka­že: “Što me­ne bri­ga što je Hi­tler či­nio sa zna­kom svas­ti­ke? Ja že­lim ko­ris­ti­ti taj znak jer je taj znak sta­ri­ji i od sa­mog Hi­tle­ra i od ci­je­le vaše Eu­ro­pe!”. No ovaj je sve­ti sim­bol ne­ga­tiv­no oži­go­san kao “omen” pod ko­jim su na­cis­ti ubi­ja­li sve one ljude ko­ji su bi­li dru­ga­či­je ra­se, re­li­gij­ske pri­pad­nos­ti i na­či­na raz­miš­lja­nja. Ta­ma je upr­lja­la taj sim­bol svje­tla. Nje­mač­ka je jed­na od naj­de­mo­krat­ski­jih i naj­so­ci­jal­ni­jih dr­ža­va na svi­je­tu te kao tak­va uzor mno­gi­ma. U Nje­mač­koj da­nas ni­je do­pu­šte­no prok­la­mi­ra­nje na­ci­onal­so­ci­ja­lis­tič­kih ide­ja ili bi­lo kak­va pro­mo­ci­ja ne­če­ga što bi mo­glo aso­ci­ra­ti na kob­nu eru na­cis­tič­kog re­ži­ma u Nje­mač­koj. U nje­mač­kom se za­ko­nu (StGB 86a) za­bra­nju­je sva­ki oblik na­cis­tič­ke pro­pa­gan­de, a sva­ki se pre­kr­šaj bru­tal­no kaž­nja­va. Po­treb­no je spo­me­nu­ti da ov­dje pri­pa­da­ju i poz­dra­vi “Si­eg He­il” i “He­il Hi­tler”. Te­ško mi je ra­zu­mje­ti da još pos­to­je lju­di ko­ji ne shva­ća­ju da na­cis­tič­ki poz­drav “Za dom

M

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.