No­ve ca­ri­ne obu­hva­ti­le po­tro­šač­ku ro­bu...

Tr­go­vin­ski rat Ame­ri­ke i Ki­ne

Express - - EXPRESSA -

No­ve ca­ri­ne ko­je je ad­mi­nis­tra­ci­ja ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Trum­pa uve­la Ki­ni pr­vi su put obu­hva­ti­le po­tro­šač­ku ro­bu, me­đu os­ta­lim te­le­vi­zo­re, knji­ge, pe­le­ne i sport­sku obu­ću, pi­še In­dex. Ca­ri­na od 15 pos­to na ro­bu vri­jed­nu 112 mi­li­jar­di do­la­ra iz Ki­ne vje­ro­jat­no će iz­a­zva­ti rast ci­je­na za ame­rič­ke po­tro­ša­če. Is­to­dob­no su stu­pi­le na sna­gu i ki­ne­ske ca­ri­ne od pet do de­set pos­to na ame­rič­ku ro­bu vri­jed­nu 75 mi­li­jar­di do­la­ra. Ame­ri­ka pla­ni­ra 15. pro­sin­ca uves­ti i ca­ri­ne na pa­met­ne te­le­fo­ne, lap­to­pe i odje­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.