Ni jed­na te­le­vi­zi­ja ni­je da­la ton­ski za­pis da vi­di­mo što je to Pu­po­vac za­is­ta re­kao

Express - - INTERVJU -

‘Dnev­ni­ku’

HRT-a ni­je pr­va vi­jest zla­to na­ših kor­mi­la­ra. To je nji­ma za 36. mi­nu­tu. Sra­mo­ta! Tek u ne­djelj­nom ‘RTL-u Da­nas’ bri­ljat­ni Pu­hov­ski re­kao je ka­ko je on je­dan od če­ti­ri, pet naj­zas­luž­ni­jih po­li­ti­ča­ra, na­ro­či­to za priz­na­nje RH i ula­zak u EU, ali i da bi tre­bao oti­ći iz ko­ali­ci­je

Su­bo­ta, 31. 8., lje­ta Gos­pod­nje­ga 2019. na­ša dr­ža­va, na­ša Hr­vat­ska, po­nov­no ima svjet­ske pr­va­ke u ves­la­nju bez kor­mi­la­ra - Va­len­ti­na i Mar­ti­na Sin­ko­vi­ća. Pr­va vi­jest, ali ne i za “Dnev­nik” HTV-a ko­ji to emi­ti­ra na po­s­ljed­nje­mu mjes­tu u ge­ne­ral­noj naj­a­vi, a u emi­si­ji tek u 36. mi­nu­ti. Sra­mo­ta za ured­ni­ce Mar­tu Ši­mić - Mr­z­leč­ki i Anju Ko­no­si, ali i nji­ho­vu še­fi­cu. Na­sre­ću, ured­nik i vo­di­telj “TVD 3” Da­mir Smr­tić i is­kus­ni De­nis La­tin po­prav­lja­ju stva­ri te ovu važ­nu vi­jest emi­ti­ra­ju na po­čet­ku “Dnev­ni­ka”. Bra­vo!

I ta­ko dok pro­tje­ču vo­de du­nav­ske, eto no­vog “Dnev­ni­ka” u ne­dje­lju i no­ve po­gre­ške is­te eki­pe. Obi­lje­ža­va­nje po­čet­ka Dru­gog svjet­skog ra­ta u Polj­skoj u na­zoč­nos­ti mno­gih svjet­skih dr­žav­ni­ka emi­ti­ra­no je u dru­goj po­lo­vi­ni “Dnev­ni­ka”, ali za­to se pred­sjed­ni­ca ko­nač­no ogla­si­la na ovu važ­nu te­mu: “Hr­vat­ski na­rod je raz­mjer­no bro­ju sta­nov­ni­ka naj­vi­še pri­do­nio an­ti­fa­šis­tič­koj borbi u Eu­ro­pi, u ko­joj je ak­tiv­no

su­dje­lo­va­lo vi­še od 500.000 hr­vat­skih gra­đa­na”. Bra­vo! Ali za­što pred­sjed­ni­ca ne go­vo­ri o na­šem, hr­vat­skom an­ti­fa­šiz­mu u svo­joj do­mo­vi­ni? Za­što ne ide u za­jed­nič­koj ko­lo­ni u Ja­se­no­vac? Za­što ni­kad ne hva­li naš NOB? Slu­šam Alek­san­dra Vu­či­ća na te­mu NOB-a pa mu po­ru­ču­jem: “Ma idi, bre, Vu­či­ću, ta­la­saj bu­le­va­ri­ma re­vo­lu­ci­je na ko­ji­ma ćeš na­ći uglav­nom ime­na hra­brih bo­ra­ca Hr­va­ta i Hr­va­ti­ca, te i dio Sr­ba, ali iz Hr­vat­ske”. Sr­bi­ja je da­la svoj ma­li do­pri­nos, i to u po­s­ljed­njem di­je­lu ra­ta. Gle­dao sam in­ter­v­ju pred­sjed­ni­ce HTV-u, ali ve­ći dio, na­ža­lost, ni­sam ra­zu­mio. Moj pro­blem! Kolinda Gra­bar Ki­ta­ro­vić na­pra­vi­la bi pra­vu stvar da se u Po­že­gi na fes­ti­va­lu pri­dru­ži­la Mi­ros­la­vu Ško­ri na bi­ni i u du­etu za­pje­va­la: “Ti si mo­ja taj­na naj­ve­ća,,,”. Pred­la­žem pro­uči­ti ri­je­či ove po­pu­lar­ne pje­sme. Da­ni­ma gle­da­mo na­pa­de i kri­ti­ke na is­tu­pe Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca, ali ni jed­na TV ni­je po­nov­no ton­ski emi­ti­ra­la nje­go­ve spor­ne is­tu­pe. Ko­nač­no je u ne­dje­lju “RTL Da­nas” dao op­ši­ran pri­log o slu­ča­ju Pu­po­vac sa sve­obu­hvat­nom i bri­ljant­nom ana­li­zom

Žar­ka Pu­hov­skog u ko­joj je iz­nio i po­zi­tiv­no dje­lo­va­nje Pu­pov­ca pre­ma Hr­vat­skoj, po­seb­no na nje­zi­nu me­đu­na­rod­nom priz­na­nju.

Pi­ta­ju u po­ne­dje­ljak An­dre­ja Plen­ko­vi­ća što mis­li o re­ce­si­ji. U tom tre­nut­ku ogla­si se ja­ka grm­lja­vi­na, a pre­mi­jer sa smi­je­škom oči­ma po­ka­zu­je pre­ma ne­bu - kao sa­mo bog zna... Do­miš­lja­to i du­ho­vi­to! S ki­ša­ma i mu­nja­ma na ekra­ne se vra­tio - zna se - Zo­ran Šprajc. Sret­no maj­sto­re - pus­ti mu­nje, ša­lji gro­mo­ve! Is­kre­ne čes­tit­ke ured­ni­ku pres­tiž­ne emi­si­je “Ne­dje­ljom u 2” Aci Stan­ko­vi­ću na 20. se­zo­ni. U pr­voj emi­si­ji pra­vi i za­nim­lji­vi gost, pred­sjed­nič­ki kan­di­dat De­jan Ko­vač. Do­bri pa­pa Fra­njo za­kas­nio je na ne­djelj­nu mi­su. Is­pri­čao se jer je za­gla­vio 25 mi­nu­ta u lif­tu dok ga ni­su spa­si­li va­tro­gas­ci. E, da se ba­rem ne­ki od na­ših po­li­ti­ča­ra za­gla­ve u lif­tu dok va­tro­gas­ci ima­ju sed­mod­nev­nu po­kaz­nu vjež­bu. Ali važ­no je da pro­tje­ču vo­de du­nav­ske...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.