Zna­mo da su nes­ta­li Ma­mić i Bu­ja­nec. Tko su sad sa­vez­ni­ci KGK?

Express - - ANDREJ PLENKOVIĆ MIRO KOVAČ -

Pred­sjed­ni­ca se da­nas kan­di­di­ra uz po­dr­šku stran­ke na vlas­ti, uz dru­gog pred­sjed­ni­ka, i sve to mi­je­nja ton njezine kam­pa­nje

Pri­je toč­no pet go­di­na, u svo­joj pr­voj pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji, Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić na­pra­vi­la je bi­tan pre­se­dan u do­ta­daš­njoj po­li­tič­koj prak­si. Na kon­ce­le­bri­ra­noj mi­si ko­ju je pre­dvo­dio kar­di­nal Vin­ko Pu­ljić u žu­pi Je­le­nje-Dra­ži­ce Ko­lin­di je pri­pa­la čast da sta­ne za ol­tar i či­ta pr­vo či­ta­nje iz Sta­rog za­vje­ta.

Bi­lo je to pr­vi pu­ta da ne­ki kan­di­dat na iz­bo­ri­ma su­dje­lu­je u cr­k­ve­nom obre­du. Proš­lo­ga vi­ken­da, pak, Ko­lin­da se uoči po­čet­ka dru­ge kam­pa­nje vra­ti­la u svo­ju žu­pu gdje joj je ve­le­čas­ni Mi­lar­do­vić da­ro­vao sli­ku s ol­ta­ra sv. Mi­ho­vi­la, iz­ra­ža­va­ju­ći joj do­bre že­lje uz obe­ća­nje da će joj do­go­di­ne “kao pred­sjed­ni­ci uru­či­ti još ve­ću sli­ku s ol­ta­ra u Pod­hu­mu”. Ne­ke stva­ri, dak­le, ni­su se pro­mi­je­ni­le. Cr­k­va je i na­kon pet go­di­na os­ta­la po­pri­šte i sa­vez­nik Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić u kam­pa­nji za pred­sjed­ni­ka države. Ko­ris­no je to za­bi­lje­ži­ti u tjed­nu kad je pred­sjed­ni­ca na­po­kon, pos­li­je du­go od­ga­đa­nja, služ­be­no obja­vi­la svo­ju kan­di­da­tu­ru i ti­me za­po­če­la kam­pa­nju u ko­joj se na­la­zi ot­ka­ko je za­ko­ra­či­la na Pantovčak. (Umjes­to u Vi­so­ku uli­cu.) A na­kon što je ta for­mal­nost ko­nač­no obav­lje­na pos­tav­lja se pi­ta­nje kak­va će bi­ti dru­ga kam­pa­nja Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić. Što se pro­mi­je­ni­lo od 2014. go­di­ne?

Da­nas se Ko­lin­da bo­ri za os­ta­nak na Pan­tov­ča­ku, a zna­mo onu sta­ru sport­sku iz­re­ku da je lak­še osvo­ji­ti nas­lov ne­go ga za­dr­ža­ti. Da­nas se kan­di­di­ra uz po­dr­šku is­te stran­ke, na čijem če­lu se na­la­zi dru­gi pred­sjed­nik. Ko­lin­du da­nas po­dr­ža­va stran­ka na vlas­ti, a ne u opo­zi­ci­ji, što u bit­no­me mi­je­nja ton kam­pa­nje.

Glav­ni sa­vez­ni­ci uglav­nom su nes­ta­li, po­put ša­to­ra­ša, Zdravka Ma­mi­ća ili Ve­li­mi­ra Bu­jan­ca, ali glav­ni pro­tiv­nik po­nov­no je tu: na kam­pa­nji pro­tiv Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća kao ta­daš­njeg pre­mi­je­ra Ko­lin­da je po­bi­je­di­la na pr­vim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma, sa­da se oče­ku­je da bi joj Zo­ran Mi­la­no­vić mo­gao bi­ti glav­ni su­par­nik za po­bje­du na dru­gim iz­bo­ri­ma, ba­rem u dru­gom kru­gu.

Mno­ge stva­ri bit će is­te, ne­ke će bi­ti lak­še, dru­ge ne­us­po­re­di­vo te­že. Me­đu­tim, ono što je važ­no kons­ta­ti­ra­ti u tjed­nu kad je Ko­lin­da Gra­bar Ki­ta­ro­vić na­po­kon do­če­ka­la “li­jep sun­čan dan” da obja­vi kan­di­da­tu­ru jest da bi ovo­ga pu­ta pred­sjed­ni­ca mo­gla ima­ti dvi­je pot­pu­no raz­li­či­te, ide­olo­ški dru­ga­či­je in­to­ni­ra­ne, svje­to­na­zor­ski obo­je­ne i or­ga­ni­za­cij­ski pos­tav­lje­ne kam­pa­nje.

Pr­vi krug pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra op­će­ni­to tre­bao bi bi­ti ne­ka vr­sta re­fe­ren­du­ma na des­ni­ci i lje­vi­ci, gdje će se - kao na pre­diz­bo­ri­ma - iz­lu­či­ti po­bjed­nik jed­ne i dru­ge stra­ne po­li­tič­kog spek­tra, ko­ji će za­tim u dru­gom kru­gu od­lu­či­ti po­bjed­ni­ka.

Zbog to­ga Ko­lin­du Gra­bar Ki­ta­ro­vić u pr­vom kru­gu naj­pri­je oče­ku­je dvo­boj s Mi­ros­la­vom Ško­rom. No­vi fa­vo­rit des­ni­ce, Ve­li­mi­ra Bu­jan­ca i dru­gih biv­ših Ko­lin­di­nih spon­zo­ra ula­zi duboko u bi­rač­ko ti­je­lo ko­je­mu se pred­sjed­ni­ca go­di­na­ma obra­ća i s ko­jim ne­umor­no ko­ke­ti­ra. Ša­to­ra­ši, sto­že­ra­ši, (pa­ra) oba­vje­štaj­ci, hu­ška­či i fi­lo­us­ta­še, me­đu nji­ma i oni ko­ji pre­ko Ko­lin­de že­le sru­ši­ti An­dre­ja Plen­ko­vi­ća, oda­bra­li su Ško­ru kao no­vu uz­da­ni­cu one Hr­vat­ske ko­ja je Ko­lin­da svo­je­dob­no na je­dvi­te ja­de uz­di­gla do Pan­tov­ča­ka. tak­vom sra­zu Ko­lin­da će se ne­mi­nov­no mo­ra­ti po­mak­nu­ti pre­ma cen­tru, pre­ma umje­re­ni­jem bi­rač­kom ti­je­lu. Na­rav­no, opet des­ni­čar­skom. Ško­ro uzi­ma dio HDZ-ovih gla­so­va, ali pri­mar­no onih ko­ji ne tr­pe Plen­ko­vi­ćev po­li­tič­ko-ide­olo­ški pro­fil, ni­ti smjer u ko­jem vo­di HDZ. Za­to bi Ko­lin­da mo­gla do­gra­bi­ti onaj os­ta

U

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.