Za­nim­lji­va pu­to­va­nja Ban­di­će­vih vo­za­ča

Krat­ko pam­će­nje na su­du

Express - - BRIFING -

Neo­bič­no je kad se na jed­no­me mjes­tu sku­pi to­li­ko za­bo­rav­lji­vos­ti kao na svje­do­če­nju u afe­ri Agram.

Dva vo­za­ča Mi­la­na Ban­di­ća i dis­pe­čer u grad­skoj ga­ra­ži pro­mi­je­ni­li su svo­je is­ka­ze. U nas­tav­ku pro­či­taj­te tri naj­važ­ni­je stva­ri koje su za­bo­ra­vi­li u me­đu­vre­me­nu.

Gos­po­di­ne Zdrav­ko Kra­ji­na, opi­ši­te nam pu­to­va­nje na ko­li­nje kod Ban­di­će­ve sestre u Gru­de. Vo­zio sam na služ­be­ni put Ra­ti­mi­ra Ju­re­ko­vi­ća, ta­daš­njeg vi­šeg struč­nog sa­vjet­ni­ka pro­čel­ni­ka Ure­da za po­ljo­pri­vre­du i šu­mar­stvo Gra­da Za­gre­ba ko­ji je pu­to­vao za Mos­tar. Sto­ga mi se uči­ni­lo zgod­nim po­ves­ti Hor­va­ta i Ka­ti­ća da pomognu u ko­li­nju. Ta­mo sam za­te­kao Ban­di­ća, ko­ji je bio ne­ugod­no iz­ne­na­đen što ih vi­di, jer je gra­do­na­čel­ni­ku bi­lo pro­ble­ma­tič­no što su se dovezli služ­be­nim auto­mo­bi­lom ko­ji se ko­ris­tio sa­mo za pri­je­voz služ­be­nih de­le­ga­ci­ja.

Želj­ko Jur­čić, re­ci­te nam je li ovo Vaš glas na snim­ci gdje Vam se go­vo­ri da se pot­pi­še­te kao Zden­ko An­tu­no­vić?

Ne znam ja o če­mu se tu ra­di. Me­ni se či­ni da to ni­je moj glas. Ja ne­mam ni­kak­ve ov­las­ti ni­ti me bi­lo tko tra­žio da se pot­pi­šem kao An­tu­no­vić. Gos­po­di­ne Jo­si­pe De­lač, rekli ste da se ne bis­te htje­li mi­je­ša­ti, rekli ste da je Di­ja­na Mu­ho­vić bi­la na spro­vo­du maj­ke ko­ja je još ži­va. Re­ci­te nam je li uobi­ča­je­no da za­pos­le­ni­ci do­bi­ju služ­be­no vo­zi­lo?

Gra­do­na­čel­ni­ku su zna­li u ga­ra­žu do­no­si­ti pok­lo­ne, da­ro­ve i sli­ke. Pros­li­je­dio bi ih na tre­ći kat u Po­gla­var­stvo, ali zna­li smo ih vo­zi­ti u gra­do­na­čel­ni­ko­vu vi­ken­di­cu u Sla­va­go­ri i u stan u Bu­ža­no­voj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.