SDP-ov­ci­ma su dra­ži ‘ot­pad­ni­ci’ po­put Mr­si­ća ne­go nji­hov vlas­ti­ti šef

Stran­ka se i da­lje ba­vi svo­jim su­ko­bi­ma umjes­to iz­bo­ri­ma

Express - - BRIFING -

Na­kon mje­se­ci unu­tar­njih su­ko­ba ko­ji su uma­lo do­ve­li do ras­pa­da SDP-a, na­kon eu­rop­skih iz­bo­ra stran­ka je s osvo­je­na če­ti­ri man­da­ta uš­la u mir­ni­ju lu­ku. Ten­zi­je do­ju­če­raš­njih su­par­ni­ka su se smi­ri­le, a pro­ble­mi su gur­nu­ti pod te­pih. Rej­ting SDP-a vr­ti se oko 20 pos­to, a pred­sjed­ni­ku stran­ke Da­vo­ru Ber­nar­di­ću, ko­je­mu se tek bla­go po­pra­vio rej­ting, sti­gao je pr­vi ša­mar. Po­s­ljed­nja is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju ka­ko je u sa­mom SDP-u od Ber­nar­di­ća po­nov­no po­pu­lar­ni­ja An­ka Mrak Ta­ri­taš (Glas), a tre­ći iz­bor SDP-ova­ca je Mi­ran­do Mr­sić, ko­je­ga je upra­vo Ber­nar­dić iz­ba­cio iz stran­ke. Po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žar­ko Pu­hov­ski na­po­mi­nje ka­ko se per­cep­ci­ja pre­ma SDP-u na­kon eu­rop­skih iz­bo­ra pro­mi­je­ni­la za­hva­lju­ju­ći po­gre­ška­ma HDZ-a i An­dre­ja Plen­ko­vi­ća.

- SDP je to le­žer­no shva­tio. Do sa­da ni­su ni­šta mi­je­nja­li i ne pripremaju se za par­la­men­tar­ne iz­bo­re na ko­ji­ma ima­ju ko­li­ko-to­li­ko šan­su bi­ti rav­no­prav­ni s HDZ-om. I da­lje se, ali dis­kret­ni­je, ba­ve unu­tar­njim su­ko­bi­ma - ka­že Pu­hov­ski. SDP se ni­je na­met­nuo ni­kak­vim svo­jim po­li­ti­ka­ma, ne­go se šle­pa sa sin­di­ka­ti­ma, GONG-om, Po­vje­rens­tvom za od­lu­či­va­nje o su­ko­bu in­te­re­sa... Sa­mi ni­šta ne ra­de, la­že Pu­hov­ski. Upra­vo to je raz­log što su se kao iz­bor SDP-ov­ci­ma po­nov­no po­ja­vi­li Mrak Ta­ri­taš, ali i Mr­sić.

- Nji­hov sa­daš­nji us­pjeh, ko­ji je bio slu

Mr­si­ća je Da­vor Ber­nar­dić iz­ba­cio iz stran­ke, no i da­lje je po­pu­la­ran

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.