Pre­se­dan u Stra­sbo­ur­gu zbog jed­ne cr­k­ve i Fa­te

U RS-uima­ju tri mje­se­ca

Express - - BRIFING -

Fa­ta Or­lo­vić iz­gu­bi­la je mu­ža i još 20 čla­no­va obitelji u Sre­bre­ni­ci, ci­je­la obi­telj je pro­tje­ra­na iz Ko­nje­vić Po­lja, a kao mor­bid­ni še­ćer na kra­ju - na nje­zi­nu je zem­lji­štu sa­gra­đe­na pra­vos­lav­na cr­k­va. Eu­rop­ski sud za ljud­ska pra­va pre­su­dio je u nje­zi­nu ko­rist i vlas­ti­ma Re­pu­bli­ke Sr­p­ske na­re­dio uk­la­nja­nje cr­k­ve. Su­do­vi su i ra­ni­je pre­su­đi­va­li u nje­zi­nu ko­rist, ali lo­kal­ne vlas­ti pre­su­de ni­su pro­vo­di­le. Ta­moš­nje vlas­ti ima­ju rok od tri mje­se­ca za uk­la­nja­nje cr­k­ve na­kon što pre­su­da postane ko­nač­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.