RUŠILI SU TITOVE SPOMENIKE, RUŠIT ĆE I OVE NO­VE

Ar­gu­men­ti s mre­že

Express - - BRIFING -

Proš­log tjed­na Ex­pre­ssov ko­lum­nist, te­olog Da­li­bor Milas, ko­men­ti­rao je po­la­ga­nje ka­me­na te­melj­ca Spo­me­ni­ku do­mo­vi­ni u Za­gre­bu. Oš­tro je kri­ti­zi­rao tro­še­nje no­vih tri­de­se­tak mi­li­ju­na ku­na, a već pos­to­ji za­pu­šte­ni Ol­tar do­mo­vi­ni na Me­dved­gra­du iz­nad Za­gre­ba. Žus­tra ras­pra­va po­ve­la se na Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci Ex­pre­ssa, a mi do­no­si­mo naj­za­nim­lji­vi­je ko­men­ta­re.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.