Pu­tin: La­ko je bo­ga­tim Šve­di­ma pri­ča­ti o kli­mi

Gre­ta ga ni­je im­pre­si­oni­ra­la

Express - - BRIFING -

Gre­ta Thun­berg je dra­ga, ali ne­in­for­mi­ra­na dje­voj­či­ca. Re­ci­te zem­lja­ma u ra­zvo­ju da tre­ba­ju nas­ta­vi­ti ži­vje­ti u si­ro­maš­tvu i ne bi­ti kao Šved­ska, po­ru­čio je ru­ski pred­sjed­nik na ener­get­skoj kon­fe­ren­ci­ji u UN-u. Do­dao je i ka­ko sum­nja da mla­dom Šve­đan­kom ma­ni­pu­li­ra­ju ne­ke gru­pe (iako ih ni­je htio ime­no­va­ti) ka­ko bi pos­ti­gle vlas­ti­te ci­lje­ve. Zah­tje­ve za dras­tič­nim mje­ra­ma za sma­nje­njem emi­si­ja ug­lji­ka sma­tra ne­re­alis­tič­nim.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.