‘Pa ni­je Ri­je­ka su­ve­nir­ni­ca za mu­ze­je iz ko­mu­nis­tič­ke proš­los­ti!’

No­vi kre­dit za ob­no­vu Ga­le­ba Ne­jas­no je ka­ko će Grad Ri­je­ka is­pla­ti­ti tro­šak za ob­no­vu Ti­to­va bro­da od go­to­vo 50 mi­li­ju­na ku­na

Express - - BRIFING -

Sud­bi­na bro­da Ga­leb na­po­kon je od­lu­če­na na­kon što je Grad Ri­je­ka odo­brio kre­dit za ob­no­vu bro­da. Ako je vje­ro­va­ti No­vom lis­tu, tu je kraj sa­pu­ni­ce. Me­đu­tim, ka­ko je Oleg Ma­š­tru­ko na svo­jem pro­fi­lu na Fa­ce­bo­oku i na­pi­sao, sa­pu­ni­ca je da­le­ko od kra­ja. Brod tek tre­ba ob­no­vi­ti, i to kre­di­ti­ra­njem. Is­ti­ni za vo­lju, no­vac je tre­nu­tač­no neo­pi­si­vo jef­tin pa u do­ku­men­ti­ma objav­lje­ni­ma na stra­ni­ca­ma Gra­da Ri­je­ke sto­ji da će pla­ća­ti efek­tiv­nu ka­mat­nu sto­pu od 1,63% go­diš­nje. Odr­ža­va­nje će, na­rav­no, pla­ća­ti Ri­je­ka, ali ko­li­ko će se tih tro­ško­va mo­ći po­kri­ti iz pri­ho­da koje će Ga­leb os­tva­ri­ti?

- Ri­je­ka ima svo­ju sa­mo­upra­vu i na nji­ma je da od­lu­ču­ju ka­ko će no­vac po­tro­ši­ti. Mo­ram na­po­me­nu­ti da ni­sam nig­dje vi­dio ana­li­zu is­pla­ti­vos­ti pro­jek­ta, ko­li­ko nov­ca će za­ra­đi­va­ti brod na­kon ob­no­ve, ko­li­ko nov­ca će do­ni­je­ti u grad­sku bla­gaj­nu... Ni­šta. Baš zbog to­ga mo­ram re­ći da Grad ni­je su­ve­nir­ni­ca i ni­je na nji­ma da di­žu mu­ze­je ko­mu­nis­tič­koj dik­ta­tu­ri - re­kao je za Ex­press eko­no­mist Da­vor Hu­ić. Grad je obja­vio i no­vi na­tje­čaj za ob­no­vu Ti­to­va bro­da. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ra­do­va na ob­no­vi Ga­le­ba u no­vom na­tje­ča­ju iz­no­si 33,6 mi­li­ju­na ku­na bez PDV-a. Na pr­vom na­tje­ča­ju pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost ra­do­va bi­la je 27,67 mi­li­ju­na ku­na, no tad je sti­gla sa­mo po­nu­da bro­do­gra­di­li­šta “Vik­tor Le­nac” od 59,96 mi­li­ju­na ku­na.

- Da se ra­zu­mi­je­mo, kri­ti­zi­ram ovaj pro­jekt zbog fi­nan­ci­ra­nja iz pro­ra­ču­na lo­kal­ne sa­mo­upra­ve. Da je ne­ki pri­vat­nik od­lu­čio po­di­ći kre­dit na 50 mi­li­ju­na ku­na i ulu­pao ih u ob­no­vu Ga­le­ba, on­da ne bih ni­šta pri­go­va­rao. Ali kad Grad kre­ne u ta­ko ne­ja­san pro­jekt, on­da mo­ram re­ći da se ni naj­ma­nje ne sla­žem s ti­me. Zar u Ri­je­ci ne­ma ni­jed­na stvar na ko­ju bi se taj no­vac mo­gao po­tro­ši­ti - re­kao nam je Hu­ić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.