Klin­ci sve rje­ša­va­ju onli­ne, ne­ma dru­ge ne­go se pri­la­go­di­ti

Ni­ti bih ga dao

Express - - EKSKLUZIV -

Kraj. Stres­la me br­zi­na ko­jom iz­u­mi­re ge­ne­ra­ci­ja ko­ja ni­je htje­la na­uči­ti ni što je kom­pju­tor, a ka­mo­li smar­tp­ho­ne

Ne vi­še ta­ko čes­to, ali i da­lje me po­ne­kad iz­ne­na­di br­zi­na ko­jom se svi­jet di­gi­ta­li­zi­ra. Ovaj put mi je pri­ja­telj re­kao da za­tva­ra du­ćan luk­suz­nom ro­bom jer na­pros­to ne mo­že kon­ku­ri­ra­ti europ­skim i web du­ća­ni­ma s dru­gih kon­ti­ne­na­ta. Po ci­je­ni po ko­joj on ku­pu­je ro­bu kon­ku­ren­ci­ja pro­da­je. Klin­ci da­nas kod nje­ga sa­mo do­đu pogledati stva­ri koje že­le, pa na­ru­če iz­va­na. Pri­ja­te­lji­ca je pro­blem ri­je­ši­la za­tvo­riv­ši za­gre­bač­ku tr­go­vi­nu. Ni­je je­di­na ko­ja ka­že da si da­nas, a i to ko­li­ko-to­li­ko, si­gu­ran sa­mo u Du­brov­ni­ku, na Hva­ru i u Ro­vi­nju. Gdje tvo­ja cilj­na sku­pi­na že­li ne­što - od­mah, pa web du­ćan ni­je op­ci­ja. Uglav­nom, stres­la me br­zi­na ko­jom iz­u­mi­re ge­ne­ra­ci­ja ko­ja ni­kad ni­je htje­la na­uči­ti ni što je kom­pju­tor, a ka­mo­li pre­se­li­ti ži­vot na smar­tp­ho­ne. A ovi či­ji je ži­vot na smar­tp­ho­neu i u obla­ku efi­kas­no ga­se ci­je­le biz­ni­se, pa ka­ko ne bi du­ća­ne. Jas­no mi je za­što u Hr­vat­skoj ne­ma oz­bilj­ne po­nu­de e-knji­ga. Ne mis­lim sa­mo na br­zo za­tva­ra­nje e-knji­ža­ra dva te­le­ko­ma. Pri­je ili pos­li­je Ama­zon će pod svo­je uze­ti sve je­zi­ke i po­mes­ti igra­če ko­ji se ba­tr­ga­ju op­s­lu­žu­ju­ći ne­ko­li­ko mi­li­ju­na ku­pa­ca. Ni ja se ne gu­ram pod taj vlak. Ni­ti, kad vi­dim po­nu­du To­okBo­oka i drug­dje, ju­rim sta­vi­ti ta­mo svo­je nas­lo­ve ni­ti bih po­kre­tao taj biz­nis.

Me­đu­tim, i da­lje gle­dam ka­ko bih se ukr­cao na taj vlak. Pri­je­vod mo­je­ga “Ca­mi­na” na špa­njol­ski je go­tov, a agen­ti­ca je kon­tak­ti­ra­la slo­ven­skog iz­da­va­ča. I ko­li­ko god sam se an­ga­ži­rao, an­ga­ži­ram se i tru­dit ću se pro­kr­či­ti put pa­pir­na­tim iz­da­nji­ma “Ca­mi­na” i dru­gih mo­jih nas­lo­va, vr­lo sam za­in­te­re­si­ran za e-iz­da­nja. Ali na plat­for­mi ili plat­for­ma­ma koje da­naš­nja mla­đa­ri­ja priz­na­je. Što se biz­ni­sa ti­če, priz­na­nje ge­ne­ra­ci­ja naj­ma­nje je u ran­gu priz­na­nja države. Kom­bi­na­ci­ja že­lje da knji­gu či­ta­ju lju­di ko­ji vi­še vo­le ekran ne­go pa­pir i lju­di ko­ji pa­pir ne mo­gu smis­li­ti, di­sk­va­li­fi­cra­li su ga. Raz­miš­ljao sam o po­pus­tu za In­ter­li­ber. Ja, ku­pac, te­ško bih na In­ter­li­be­ru knji­gu ko­ja ina­če sto­ji 149 ku­na pla­tio vi­še od 100, dak­le 99. Ta­ko sam od­lu­čio da ću na saj­mu knji­gu pro­da­va­ti po 99. EURUSD je na tre­nut­ke bio is­pod 1,09, pa - savjet ne tra­žim ni­ti bih ga dao - ne is­klju­ču­jem mo­guć­nost da pro­dam do­lar, ku­pim euro i mo­žda si os­ta­vim si­ću za sitnu ži­vot­nu ra­dost. Ili mo­žda ipak za rek­la­mu uoči In­ter­li­be­ra i Bo­ži­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.