Adria Airways pod­ni­je­la zah­tjev za ste­čaj...

Vla­da ne­će po­mo­ći

Express - - EKSKLUZIV -

Ot­ka­za­la je sve le­to­ve. Zbog in­sol­vent­nos­ti je ste­čaj­ni pos­tu­pak po­kre­nu­la upra­va, pri­op­će­no je iz Adri­je, ko­ja je u vlas­niš­tvu nje­mač­ke inves­ti­cij­ske tvrt­ke 4K Invest. Slo­ven­ska vla­da je već ra­ni­je od­lu­či­la da ne­će fi­nan­cij­ski po­mo­ći po­sr­nu­loj tvrt­ki, ali raz­miš­lja o al­ter­na­tiv­nim rje­še­nji­ma ka­ko bi Slo­ve­ni­ja za­dr­ža­la zrač­nu po­ve­za­nost s europ­skim des­ti­na­ci­ja­ma, pa i o os­ni­va­nju no­ve kom­pa­ni­je, po­t­vr­dio je na­kon sjed­ni­ce vla­de mi­nis­tar gos­po­dar­stva Zdrav­ko Po­či­val­šek. Za spas bi tre­ba­lo 28 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.