Nje­go­va ‘ma­la mis­ta’ sli­ke su pak­la pod krin­kom ra­ja

Express - - INTERVJU - Pi­še: ŽIVORAD TO­MIĆ

Kla­un iz ka­na­li­za­ci­je ko­ji oti­ma dje­cu i odras­le. Što je u to­me mo­ti­vu ta­ko za­nim­lji­vo da su dva di­je­la ho­ro­ra “Ono” pri­vuk­la svjet­sku pu­bli­ku svih uz­ras­ta i kul­tu­ra (i do da­nas za­ra­di­la vi­še od milijardu do­la­ra)?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.