Wal­l­s­tröm

Express - - INTERVJU - Pi­še: PAULA BOBANOVIĆ

Za­mis­li­mo ova­kav sce­na­rij: jed­nog da­na otvo­ri­mo na in­ter­ne­tu služ­be­nu stra­ni­cu hr­vat­ske Vla­de i pro­či­ta­mo ovo: “Rav­no­prav­nost že­na i mu­ška­ra­ca te­melj­ni je cilj hr­vat­ske vanj­ske politike. Osi­gu­ra­ti da že­ne i dje­voj­ke mo­gu uži­va­ti u svo­jim te­melj­nim ljud­skim pra­vi­ma je na­ša duž­nost i u ok­vi­ru na­ših me­đu­na­rod­nih obve­za, ali i pre­du­vjet za pos­ti­za­nje ši­rih vanj­sko­po­li­tič­kih ci­lje­va Hr­vat­ske u po­gle­du mi­ra, si­gur­nos­ti i odr­ži­vog ra­zvo­ja”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.