Ži­vio ko­mu­ni­zam pri­ja­telj­ske nam Ki­ne! Ta eki­pa Ko­lin­di ne sme­ta?

Express - - FELJTON -

Ako je su­di­ti po ana­li­za­ma, još je ne­iz­vjes­no ko­me će svo­ju lju­bav pok­lo­ni­ti građani Li­je­pe Naše Ka­me­ra sve bi­lje­ži, pa smo ta­ko vi­dje­li pred­sjed­ni­cu ka­ko pje­va, smi­je se, ka­ko lo­mi pr­ste, ka­ko na­glo pre­la­zi iz jed­nog u dru­go ras­po­lo­že­nje, uda­ra po ‘crvenoj ne­ma­ni’...

Volio bih vi­dje­ti je­dan Dnev­nik u ko­jem vo­di­telj na po­čet­ku emi­si­je, smi­je­še­ći se, ka­že: “Ja sam Hr­vat i ti­me se po­no­sim”... Bi li ga smi­je­ni­li? Po­zva­li na ne­ko is­pi­ti­va­nje? Pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke, po­nov­no u ino­zem­s­tvu, us­t­vr­di­la je da se va­ni mo­že slo­bod­no go­vo­ri­ti da si Hr­vat, ali kod nas se to još ne mo­že. Gle­dam i pi­tam se: “Lju­di mo­ji, zar je to mo­gu­će?” Ho­će li to bi­ti dio nje­ne predsjedni­čke kam­pa­nje? Što zna­či i kad zove is­e­lje­ni­ke da se vra­te jer na­ma ne tre­ba no­vac ne­go oni, jer bi­smo tad bi­li naj­pros­pe­ri­tet­ni­ja zem­lja svi­je­ta. Ku­pu­je li ta­ko ono ma­lo gla­so­va di­jas­po­re? Pred­la­žem da ne­ka te­le­vi­zi­ja na­pra­vi po­pis onih ko­ji su se vra­ti­li u Hr­vat­sku, što su ku­pi­li, ko­li­ko su pla­ti­li, u što su ula­ga­li i s ko­li­ko nov­ca su doš­li... Ise­lje­ni­ci­ma tre­ba oda­ti priz­na­nje za iz­u­zet­no zna­čaj­nu nov­ča­nu i sva­ku dru­gu po­moć ti­je­kom Do­mo­vin­skog ra­ta, što ni­smo ču­li ovom pri­li­kom. Pred­sjed­ni­ca je na ame­rič­koj tur­ne­ji bok­sa­la, raz­go­va­ra­la s na­šim ise­lje­ni­ci­ma, po­li­ti­ča­ri­ma, odr­ža­la za­pa­žen go­vor u Uje­di­nje­nim na­ro­di­ma i - zna se - pje­va­la. Sve te­le­vi­zi­je po­ka­za­le su nam du­lje re­por­ta­že nje­nih nas­tu­pa, a sve je po­seb­no ko­men­ti­rao Zo­ran Šprajc. Svat­ko tko se po­jav­lju­je na TV ekra­ni­ma tre­ba zna­ti da te­le­vi­zi­ja no­si po­pu­lar­nost, ali i prok­let­stvo. Ka­me­ra sve bi­lje­ži, pa smo ta­ko vi­dje­li pred­sjed­ni­cu ka­ko pje­va, smi­je se, ka­ko lo­mi pr­ste, ka­ko na­glo pre­la­zi iz jed­nog u dru­go ras­po­lo­že­nje... Što se ti­če na­pa­da pred­sjed­ni­ce na ko­mu­ni­zam, pod­sje­ćam da je on pri­su­tan u Li­je­poj Na­šoj kroz iz­vr­s­nu su­rad­nju s ko­mu­nis­tič­kom Ki­nom, či­je se cr­ve­ne zas­ta­ve s pe­to­kra­kom po­nos­no vi­jo­re na gra­di­li­štu Pe­lje­škog mos­ta, ko­ji na­pre­du­je fan­tas­tič­nom br­zi­nom. Ži­vio ko­mu­ni­zam pri­ja­telj­ske nam Ki­ne! Što se ti­če ko­men­ta­ra zbog pje­va­nja i pi­ća - ap­so­lut­no uz rad po­dr­ža­vam užit­ke, jer ži­vot je je­di­na pre­mi­je­ra bez re­pri­ze. Na sve kri­ti­ke, kao uvi­jek, pred­la­žem pje­smu, jer ona nas je odr­ža­la. Moj pri­ja­telj Ivi­ca Mu­dri­nić u druš­tvu uvi­jek pje­va onu poz­na­tu Hraš­ćan­skih čes­ti­ta­ra: “Pus­ti se­lo ne­ka pri­ča, svi­jet je zlo­ban, vje­ruj me­ni, ja sam be­ćar, al’ sam lju­bav pok­lo­nio sa­mo te­bi...” Ako je su­di­ti po mno­gim an­ke­ta­ma, is­tra­ži­va­nji­ma, ana­li­za­ma na svim da­le­ko­vid­ni­ca­ma, još je ne­iz­vjes­no ko­me će svo­ju lju­bav pok­lo­ni­ti građani Li­je­pe Naše. Pra­ve bitke tek sli­je­de. Tre­ba pro­ši­ri­ti krug ana­li­ti­ča­ra, jer ima još ime­na ko­ja mo­gu za­nim­lji­vo i struč­no oba­vi­ti taj po­sao. “Su­per­ta­lent” je od­li­čan u sva­kom po­gle­du s ni­zom iz­vr­s­nih nas­tu­pa i ve­li­kom gle­da­noš­ću. Petak pos­li­je­pod­ne po­če­tak od­mo­ra za rad­ne ljude, emi­si­ja HTV-a “Do­bar dan” sa­dr­ža­jem do­bra, ali smu­še­ni vo­di­te­lji. Is­kus­ni Da­vor Me­š­tro­vić tru­di se bi­ti što opu­šte­ni­ji, pa i du­ho­vit, ali ne­ka­ko ne ide... Vo­di­te­lji­ca emi­si­je, Iva­na De­be­ljak, umjes­to pod svje­tli­ma re­flek­to­ra u stu­di­ju, tre­ba­la bi se od­ma­ra­ti neg­dje u de­be­lom hla­du. Či­ta­nje, iz­go­vor, us­tva­ri su frf­lja­nje, dio ri­je­či je ne­ra­zu­man. Uku­pan do­jam - slab. Ne­ma ve­ze, važ­no je da “pro­ti­ču vode du­nav­ske”...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.