U si­ječ­nju je Di­din san odu­še­vio, a sad u ruj­nu i Ća­ćin

Express - - FELJTON -

Ocje­nji­va­li smo pje­nuš­ce po­čet­kom ove go­di­ne za Sa­lon pje­nu­ša­vih vi­na i po ot­kri­va­nju bo­ca vi­dje­li da je me­đu naj­bo­lje oci­je­nje­ni­ma Sla­mić Di­din san Brut. Ni­šta ni­sam znao o tom pje­nuš­cu, kao ni ve­ći­na os­ta­lih ocje­nji­va­ča. Ku­šao sam ga pos­li­je kod ku­će u mi­ru i la­ko­ćom je po­t­vr­di­lo vi­so­ku ocje­nu. To je uku­san svje­ži pje­nu­šac od trb­lja­na, de­bi­ta, ma­ra­šti­ne i po­ši­pa. Od is­tih so­ra­ta, s ma­lo druk­či­jim udje­li­ma, obi­telj Sla­mić na­pra­vi­la je i mir­no vi­no Ća­ćin san. Ima­ju nje­žan fi­ni mi­ris i od­li­čan, vr­lo sli­čan sa­svim suh okus.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.