Ul­ti­ma­tiv­na dvoj­ba je gla­sa­ti ra­ci­onal­no ili emo­tiv­no...

Express - - 2016. 2015. 2017. 2018. 2019. 2020. -

Ho­će­mo li da­ti po­vje­re­nje oni­ma ko­ji nam se svi­đa­ju ili ih ra­zu­mi­je­mo? Ili ono­ga ko­ji je šar­man­tan? Za­vod­ljiv?

ga­ba­ri­te i pos­tav­lja­ti no­ve, ja­ča­ti ov­las­ti i ulo­gu pred­sjed­ni­ka? I još bit­ni­je, ho­će­mo li iz­bo­ri­ma pris­tu­pi­ti kao da su do­is­ta važ­ni ili kao da su obi­čan fol­k­lor, za­ba­va za ši­ro­ke na­rod­ne ma­se?

I ako su važ­ni, za ko­ga su važ­ni: za dr­ža­vu, gra­đa­ne, stran­ke ili sa­mo za one ko­ji se kan­di­di­ra­ju za Pan­tov­čak?

U to­me nam, na­ža­lost, ne po­ma­žu ni sa­mi kan­di­da­ti.

Po­gle­daj­te Ko­lin­du Gra­bar-Ki­ta­ro­vić: osim što je od funk­ci­je na­pra­vi­la va­šar (sje­ti­mo se onog kar­ton­skog stal­ka na ula­zu u Ured pred­sjed­ni­ka ili sel­fi­eja s de­vom), kao i po­li­gon za sa­mo­pro­mo­ci­ju, ona je naj­vi­šu funk­ci­ju u dr­ža­vi ko­ris­ti­la za ne­smi­lje­no la­ga­nje, po­di­la­že­nje da­nas jed­ni­ma, su­tra dru­gi­ma, ska­ka­la je sa­ma se­bi u us­ta, iz­miš­lja­la i fa­bu­li­ra­la.

Ili po­gle­daj­te Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća. Kao na­vod­no oz­bi­ljan po­li­ti­čar i dr­žav­nik, pro­vo­di da­ne u kam­pa­nji uz ko­tlo­vi­nu, ge­mi­šte i pos­lo­vič­no ne­su­vis­le, pa i sa­mo­ubi­lač­ke iz­ja­ve.

A ne za­bo­ra­vi­mo ni Mi­ros­la­va Ško­ru - je­dan dan nu­di smrt­no oz­bilj­ne kon­cep­te us­tav­nih pro­mje­na, a os­ta­le da­ne pro­da­je šla­ge­re i fo­re s Ve­čer­njom ško­lom.

Ni oni ne os­tav­lja­ju do­jam kao da pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, a ka­mo­li pred­sjed­nič­ku funk­ci­ju, uzi­ma­ju pre­vi­še oz­bilj­no. Vi­še kao ne­ka­kav an­ti­ta­lent šou.

Za­što bi on­da bi­ra­či iz­bo­re i kan­di­da­te shva­ti­li oz­bilj­ni­je?

Oni se su­oča­va­ju s te­melj­nom di­le­mom: tre­ba­ju li gla­sa­ti emo­ci­onal­no ili ra­ci­onal­no ? la­sa­ju li za one ko­ji im se svi­đa­ju ili one ko­je ra­zu­mi­ju? Gla­sa­ju li za šar­mant­ne ili uvjer­lji­ve? Za one ko­ji ih za­vo­de ili one ko­ji ih edu­ci­ra­ju? Ne­ki kan­di­da­ti su na­pros­to pre­oz­bilj­ni za ton kam­pa­nje ka­kav su na­bi­li glav­ni fa­vo­ri­ti, na če­lu s pred­sjed­ni­com dr­ža­ve. Dru­gi su pre­vi­še le­žer­ni za funk­ci­ju

Gko­ja bi se tre­ba­la shva­ća­ti oz­bilj­no. Nit­ko ne mo­že baš za­mis­li­ti Avu Ka­ra­ba­tić na Pan­tov­ča­ku. A opet, Ava mo­žda ne bi opa­li­la sel­fie s de­vom.

Kad se go­vo­ri o oz­bilj­nim te­ma­ma, do­mi­ni­ra šar­la­tan­ski pris­tup. Kad se do­hva­te spo­red­nih te­ma, a ne­ma spo­red­ni­je stva­ri od no­go­me­ta, tad ih se iskoristi za ide­olo­ške su­ko­be i svje­to­na­zor­ske ras­pra­ve.

Sli­čan pro­blem u ovoj kam­pa­nji ima­ju i me­di­ji. Oni bi se pre­ma pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma tre­ba­li od­no­si­ti s dig­ni­te­tom i prik­lad­nom oz­bilj­noš­ću, što je pak vr­lo te­ško kad vi­de kan­di­da­te i nji­ho­ve po­ru­ke, iz­ja­ve i pos­tup­ke. Ako se pak pri­la­go­de to­nu tak­ve kam­pa­nje - pri­pi­tom ar­la­uka­nju, za­vi­ri­va­nju u ko­tlo­vi­nu i bir­ti­ja­škim vi­ce­vi­ma - mo­že ih se op­tu­ži­ti za oma­lo­va­ža­va­nje funk­ci­je pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve.

Me­đu­tim, naj­ve­ći trik ko­ji su nam kan­di­da­ti prodali u ovoj kam­pa­nji za pred­sjed­ni­ka je da nas uvje­ra­va­ju ka­ko je to važ­no za dr­ža­vu i za gra­đa­ne. A važ­no je u pr­vom re­du za njih osob­no. o je nji­hov put pre­ma la­god­noj i unos­noj si­ne­ku­ri, pre­ma le­žer­nim pu­to­va­nji­ma, neo­ba­vez­nim sas­tan­ci­ma, neo­p­te­re­ću­ju­ćim nas­tu­pi­ma... Pre­ma ku­ra­ma mr­šav­lje­nja, pre­ma ino­zem­nim pu­to­va­nji­ma, utak­mi­ca­ma i pred­sta­va­ma, lo­so­si­ma i pris­toj­nim plaćama. Ma­nji­ma, do­du­še, od Ko­la­ku­ši­će­vih pri­ma­nja u Eu­rop­skom par­la­men­tu, ali ipak se na kra­ju do­bi­je ra­skoš­na vi­la s okol­nim pe­ri­vo­jem.

A da stvar bu­de još bi­zar­ni­ja, oni ko­ji se naj­vi­še po­zi­va­ju na na­rod, od tog na­ro­da oče­ku­ju tek da ih iz­gu­ra­ju na naj­la­god­ni­ju, ako već ne i naj­važ­ni­ju funk­ci­ju u dr­ža­vi. Za­to su pred­sjed­nič­ki iz­bo­ri naj­zah­tjev­ni­ji za bi­ra­če. Za­to ne zna­ju ka­ko bi im pris­tu­pi­li i što od njih oče­ku­ju. I za­to ne bi bi­lo lo­še raz­mis­li­ti tre­ba li ove iz­bo­re na­pros­to uki­nu­ti.

T

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.