Po­ka­ja­nje pred smrt ili osve­ta Gla­va­šu?

Tri pi­ta­nja za svje­do­ka

Express - - BRIFING -

Ni­ko­la Ja­man, svje­dok u pro­ce­si­ma pro­tiv Bra­ni­mi­ra Gla­va­ša, smrt­no bo­les­tan od­lu­čio je pro­mi­je­ni­ti svoj ra­ni­ji is­kaz. Ra­ni­je je šti­tio Gla­va­ša, a sad ga te­re­ti za mno­ge zlo­či­ne u Osi­je­ku. Jes­te li ko­mu­ni­ci­ra­li s Gla­va­šem ti­je­kom pri­jaš­njih pro­ce­sa?

No­ću sam do­la­zio kod nje­ga u 11 sa­ti kroz je­dan otvor, pro­laz, po­drum­ski pro­laz. I on­da sam do­la­zio i bio kod nje­ga do 2, 3, 4 sa­ta. I ta­ko sam is­to iz­la­zio. Ne jed­nom, ne­go 20 pu­ta. Raz­go­va­ra­li smo ka­ko i što jer je su­đe­nje bi­lo u ti­je­ku, zna­te.

Što Vam je su­pru­ga rek­la na pri­ja­telj­stvo s Gla­va­šem?

Go­vo­ri­la mi je da je to ološ. Gla­va­šu sam u vi­še na­vra­ta da­vao svoj no­vac za po­tre­be obra­ne. Ne­ko­li­ko pu­ta vo­zio sam ga u Nje­mač­ku. Mis­lio sam da mu tre­ba po­mo­ći zbog in­te­re­sa obra­ne Osi­je­ka i oko­li­ce, ali sad vi­dim da je toj obra­ni na­nio vi­še šte­te ne­go ko­ris­ti.

Što je bi­lo 31. ko­lo­vo­za 1991.? Oko 21.30 sam do­šao u dvo­ri­šte Se­kre­ta­ri­ja­ta i vi­dio da jed­na oso­ba, obu­če­na u svi­je­tlo­pla­vu ko­šu­lju, le­ži okrenuta boč­no. Vi­dio sam da oko nje­ga sto­ji 15-ak oso­ba, ja ni­sam htio gle­da­ti i oti­šao sam po pa­pir, na­kon če­ga sam, s jed­nim deč­kom ko­je­ga ne že­lim ime­no­va­ti, iz­a­šao. Bio je na ste­pe­ni­ca­ma i ja sam ga pri­mio za ru­ku da ide sa mnom. Stra­žar mi je re­kao: ‘Do­go­di­lo se uboj­stvo, je­dan čo­vjek je pre­sko­čio ogra­du od 2 i pol me­tra te po­ku­šao ubi­ti Gla­va­ša’. S tim da mo­ram na­po­me­nu­ti da je Gla­vaš bio za­po­vjed­nik svih tih pos­troj­bi ko­je smo ima­li. Ja sam bio za­po­vjed­nik, Fe­hir za­mje­nik, a Gla­vaš al­fa i ome­ga, to zna ci­je­li Osi­jek.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.