Na­kon smr­ti gos­po­đe Ju­rak su­đe­nje ‘ća­ći’ je u ve­li­kom pro­ble­mu...

Pred­met Fi­mi me­di­ja opet us­po­ren

Express - - BRIFING -

Na­kon smr­ti Ne­ven­ke Ju­rak, biv­še vlas­ni­ce mar­ke­tin­ške tvrt­ke Fi­mi me­di­je pre­ko ko­je su se, pre­ma Usko­ko­voj op­tuž­ni­ci, iz­vla­či­li mi­li­ju­ni iz dr­žav­nih i jav­nih po­du­ze­ća te sli­je­va­li u cr­ni fond HDZ-a i dže­po­ve biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra, otva­ra se mo­guć­nost da se pos­tu­pak ipak do­vr­ši do kra­ja go­di­ne. Po­nov­no su­đe­nje u ovom pred­me­tu za­po­če­lo je u lip­nju 2016. Mje­se­ci­ma je sta­ja­lo zbog bo­les­ti Ne­ven­ke Ju­rak, a pre­os­ta­le su još sa­mo obra­ne op­tu­že­nih. Na po­nov­lje­nom su­đe­nju Ivo Sa­na­der, ko­ji je ne­pra­vo­moć­no bio osu­đen na de­vet go­di­na za­tvo­ra i po­vrat ne­za­ko­ni­to ste­če­nih 15,27 mi­li­ju­na ku­na, i svi os­ta­li op­tu­že­ni, pa i Ne­ven­ka Ju­rak, us­t­vr­di­li su da ni­su kri­vi. Ona je, pod­sje­ća­mo, na pr­vom su­đe­nju priz­na­la kriv­nju i bi­la ne­pra­vo­moć­no osu­đe­na na dvi­je go­di­ne za­tvo­ra. No u po­nov­lje­nom su­đe­nju rek­la je ka­ko se ne osje­ća kri­vom. Nje­zin od­vjet­nik Kre­ši­mir Vi­laj­to­vić sma­tra ka­ko se nje­zi­ni pri­jaš­nji is­ka­zi, i iz is­tra­ge i s pr­vog su­đe­nja, ne mo­gu ko­ris­ti­ti, no o to­me će od­lu­či­ti sud. Na­kon obra­ne op­tu­že­ni­ka os­ta­ju još za­vr­š­na ri­ječ i obja­va ne­pra­vo­moć­ne pre­su­de. No ako do­đe do kom­pli­ka­ci­ja zbog, pri­mje­ri­ce, zdrav­s­tve­nog sta­nja pr­vo­op­tu­že­nog Ive Sa­na­de­ra, ko­ji se opo­rav­lja od ope­ra­ci­je ko­lje­na, pa, re­ci­mo, ne­će bi­ti u sta­nju do­la­zi­ti na sud ili ne­čeg dru­gog, su­đe­nje bi se mo­glo od­go­di­ti za još ne

ko­li­ko go­di­na. I nje­gov od­vjet­nik Če­do Pro­da­no­vić ima zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma. Po­tom, predsjedni­ca sud­skog vi­je­ća, sut­ki­nja Ire­na Kva­ter­nik kan­di­di­ra­la se za sut­ki­nju Vi­so­kog kaz­ne­nog su­da, ko­ji bi s ra­dom tre­bao za­po­če­ti 1. si­ječ­nja 2020. Ako je iz­a­be­ru, a ne do­vr­ši su­đe­nje u Fi­mi me­di­ji, pos­tu­pak će do­bi­ti dru­gi ras­prav­ni su­dac, ko­ji će mo­ra­ti kre­nu­ti iz po­čet­ka.

Na­ime, pro­mje­nom pred­sjed­ni­ce ras­prav­nog vi­je­ća, pro­pi­sa­no je Za­ko­nom o kaz­ne­nom pos­tup­ku, ras­pra­va kre­će is­po­čet­ka. Stran­ke u pos­tup­ku mo­gu se, do­du­še, su­gla­si­ti da se pro­či­ta­ju is­ka­zi sas­lu­ša­nih svje­do­ka, ali i ne mo­ra­ju. U ovom je pred­me­tu is­pi­ta­no oko 200 svje­do­ka, pa ako će ih tre­ba­ti sve po­nov­no is­pi­ta­ti, pos­tu­pak će tra­ja­ti ba­rem go­di­nu, dvi­je. I to do ne­pra­vo­moć­ne pre­su­de.

Bo­lest Ive Sa­na­de­ra, iz­mje­na sud­skog vi­je­ća, broj­ni su raz­lo­zi za ote­za­nje sud­skog pro­ce­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.