‘Vje­ro­va­li smo mi­nis­tri­ci, ali ona je na na­ma sa­mo sa­kup­lja­la po­li­tič­ke bo­do­ve’

Uči­te­lji­ce u ra­lja­ma po­li­ti­ke Sin­di­ka­ti su u sve te­žoj pre­go­va­rač­koj si­tu­aci­ji jer ima­ju sve sla­bi­ju po­dr­šku jav­nos­ti

Express - - BRIFING - Pi­še: EMIRAT ASIPI

Ima­li smo pra­vi pre­go­va­rač­ki sas­ta­nak i obje stra­ne su po­ka­za­le vr­lo vi­sok in­te­res za rje­ša­va­njem pro­ble­ma. O de­ta­lji­ma ne­će­mo go­vo­ri­ti. Uvje­ra­vam sve da i Vla­da i sin­di­ka­ti že­le ri­je­ši­ti ovaj pro­blem na za­do­volj­stvo svih. Vje­ru­je­mo da će­mo u po­ne­dje­ljak za­vr­ši­ti i ono što is­pre­go­va­ra­mo dat će­mo na­šim čla­no­vi­ma na iz­jaš­nja­va­nje, po­ma­lo je zbu­nje­no no­vi­na­ri­ma go­vo­rio sin­di­kal­ni čel­nik Bra­ni­mir Mi­ha­li­nec u pa­uzi pre­go­vo­ra s Vla­dom u uto­rak. Po­zor­no ga je pro­ma­tra­la mi­nis­tri­ca znanosti i obra­zo­va­nja. Je li bio zbu­njen zbog nje ili zbog to­ga što će kom­pro­mis na ko­ji će mo­ra­ti pris­ta­ti bi­ti pre­ve­lik, doz­nat će­mo u po­ne­dje­ljak. No ho­će li, i u ko­jem obli­ku, Vla­da pris­ta­ti na tra­že­no po­ve­ća­nje ko­efi­ci­jen­ta zah­tjev­nos­ti pos­la za 6,11 pos­to?

- Sil­no smo ra­zo­ča­ra­ni. U po­čet­ku nas je ra­zve­se­li­lo što nam je mi­nis­tri­ca Div­jak da­la po­dr­šku, no on­da smo shva­ti­li da sa­mo sa­kup­lja po­li­tič­ke bo­do­ve. I sad se sve pre­tvo­ri­lo u nji­ho­vo (pre­mi­je­ra i mi­nis­tri­ce) me­đu­sob­no “ka­pri­ci­ra­nje”, a čak vi­še ni­smo si­gur­ni da je ona i da­lje na na­šoj stra­ni. Ne vje­ru­jem da će Vla­da is­pu­ni­ti sin­di­kal­ne zah­tje­ve - ka­že za Ex­press su­go­vor­nik bli­zak sin­di­kal­nim čel­ni­ci­ma. Štrajk je tre­bao od po­čet­ka bi­ti ge­ne­ral­ni, sma­tra naš su­go­vor­nik, jer ova­ko se sve ra­zvod­ni­lo, a Vla­da je br­zo za­igra­la na pre­krat­ku paž­nju ro­di­te­lja i jav­nos­ti. Sa­mo tak­vim pri­ti­skom mo­glo se pos­ti­ći bo­lju po­zi­ci­ju za pre­go­vo­re. No sad već paž­nju svi­ma od­v­la­če spi­no­vi o pro­sječ­noj pro­s­vje­tar­skoj pla­ći od 7100 ku­na (iako tak­vu pla­ću ima­ju nas­tav­ni­ci s vi­še od 20 go­di­na sta­ža) te pla­še­nje svih odra­dom nas­ta­ve kad ni­ko­me ne od­go­va­ra. A gdje je tu obra­zo­va­nje? Opet os­ta­je na en­tu­zi­jas­ti­ma ko­ji tro­še svo­je vri­je­me i no­vac da odr­že ka­kav-ta­kav stan­dard škol­s­tva.

Ubo­ji­to Pu­ti­no­vo na­oru­ža­nje u Sr­bi­ji Ame­ri­kan­ci­ma je trn u oku. Po­moć­nik taj­ni­ka SAD-a za za­pad­ni Bal­kan Mat­t­hew Pal­mer iz­ra­zio je za­bri­nu­tost zbog pri­sus­tva ru­ske voj­ne opre­me na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je. Pod­sje­ća­mo, u Sr­bi­ju je do­prem­ljen ra­ket­ni sus­tav S-400, a iz­ve­de­ne su voj­ne vjež­be sr­p­ske i ru­ske voj­ske “Slo­ven­ski štit”. Pal­mer je is­tak­nuo da bi, ako Be­ograd ku­pi ru­sku voj­nu opre­mu, to vo­di­lo ri­zi­ku da joj se uve­du po­seb­ne sank­ci­je.

- Pos­to­ji do­za za­bri­nu­tos­ti zbog ras­po­re­đi­va­nja ru­ske voj­ne opre­me na sr­p­skom te­ri­to­ri­ju.

Ovo vo­di ri­zi­ku da se Sr­bi­ji uve­du po­seb­ne sank­ci­je zbog ku­po­va­nja ru­ske voj­ne opre­me, ali se na­da­mo da su sr­p­ski part­ne­ri to­ga svjes­ni i da će bi­ti oprez­ni s tak­vim tran­sak­ci­ja­ma - re­kao je Pal­mer za sr­bi­jan­ske me­di­je.

Uskok tvr­di da je Ban­dić stvar­ni vlas­nik tri sta­na u vlas­niš­tvu Mate i Sil­va­ne Br­zi­ce, ali te sta­no­ve ne­će mo­ći za­pli­je­ni­ti jer su is­tek­le blo­ka­de od dvi­je go­di­ne Oči­to je da će uz po­dr­šku HDZ-a pro­ći kon­tro­verz­ni Ban­di­ćev plan Ban­dić ima ve­li­ke pla­no­ve za Za­greb, ali Eu­ro­pa bi tre­ba­la fi­nan­ci­ra­ti ve­ći­nu Na­kon ne­što ma­nje od če­ti­ri go­di­ne po­t­vr­đe­na je op­tuž­ni­ca pro­tiv Ban­di­ća i Pe­tra Pri­pu­za zbog ne­za­ko­ni­tos­ti “te­ških” vi­še od 25 mi­li­ju­na ku­na Vla­da ku­pu­je grad­ski udio u APIS-u, tvrt­ki za ko­ju mno­gi go­vo­re da služi za uh­ljeb­lji­va­nje stra­nač­ki po­dob­nih

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.