Bru­tal­na po­ru­ka Pu­ti­na. Vučiću je dao rakete ko­je do­se­žu Za­greb...

Ru­ski pred­sjed­nik pr­vi put iz­rav­no pri­je­ti čla­ni­ca­ma NATO sa­ve­za, a na uda­ru je i Hr­vat­ska. Sus­tav S-400 mo­ći će na­ci­lja­ti i ru­ši­ti zra­ko­plo­ve du­bo­ko u na­šem te­ri­to­ri­ju

Express - - BRIFING -

Oci­je­nio je da SAD ima ja­ko voj­no part­ner­stvo sa Sr­bi­jom, sto­ga ih Ame­ri­kan­ci ne že­le tek ta­ko pre­pus­ti­ti Ru­si­ma. - Re­kao bih čak da je naj­bo­lji voj­ni part­ner Sr­bi­je upra­vo Ame­ri­ka, ali to ne zna­či da Srbija ne tre­ba surađivati i s Ru­si­jom ili da pres­ta­ne s Mo­sk­vom stva­ra­ti voj­no part­ner­stvo. Ipak, mi ci­je­ni­mo naš od­nos s Be­ogra­dom i mis­li­mo da je na­ša voj­na ve­za pre­poz­nat­lji­vi­ja od bi­lo če­ga što Ru­si­ja ra­di na tom po­lju sa Sr­bi­jom - re­kao je Pal­mer za sje­ver­no­ma­ke­don­ske me­di­je. Na voj­noj vjež­bi Ru­si­je i Sr­bi­je, odr­ža­ne 29. lis­to­pa­da pod na­zi­vom “Slo­ven­ski štit 2019.” u Ba­taj­ni­ci, pr­vi put je iz­van ru­skog te­ri­to­ri­ja bio ras­po­re­đen je­dan od naj­ja­čih ra­ket­nih sus­ta­va S-400. Ni­je tre­ba­lo ni sum­nja­ti da će sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić po­sje­ti­ti voj­nu vjež­bu i is­ko­ris­ti­ti pri­li­ku da ot­kri­je još ne­ke de­ta­lje sr­bi­jan­ske su­rad­nje s Ru­si­jom.

- Ima­li smo je­dins­tve­nu pri­li­ku vi­dje­ti ka­ko funk­ci­oni­ra di­vi­zi­ja S-400. Fan­tas­ti­čan sus­tav ko­ji ga­đa sve le­te­će objek­te, po­seb­no dro­no­ve i kr­sta­re­će rakete na da­lji­ni do 80 ki­lo­me­ta­ra. Sve vi­di i vr­lo je te­ško ome­ta­ti nji­hov ra­dar jer ima­ju mno­go raz­no­vr­s­nih ši­fri i mno­go raz­li­či­tih pris­tu­pa - re­kao je odu­šev­lje­ni Vu­čić. Na­gla­sio je ka­ko Srbija ne­ma S-400, ali je sre­tan da mo­gu vi­dje­ti ka­ko sus­tav funk­ci­oni­ra. Po­je­di­ni me­di­ji pi­šu da ni­je is­klju­če­no da voj­no i dr­žav­no ru­ko­vod­stvo Sr­bi­je u slje­de­ćim mje­se­ci­ma s Mo­sk­vom za­poč­ne pre­go­vo­re o na­bav­ci tog sus­ta­va. Ne za­bo­ra­vi­mo da je S-400 sus­tav ko­ji je uve­li­ke pro­mi­je­nio ti­jek ra­ta u Si­ri­ji i da tim zas­tra­šu­ju­ćim oruž­jem ru­ski pred­sjed­nik Vla­di­mir Pu­tin pre­ko Alek­san­dra Vu­či­ća pr­ko­si Ame­ri­kan­ci­ma, ali i Eu­rop­skoj uni­ji. Vi­jest o do­la­sku S-400 Tri­umf sa sus­ta­vom Pan­cir-S1 u Sr­bi­ju pre­ni­je­li su prak­tič­no svi važ­ni­ji svjet­ski me­di­ji. Ne­ki, jas­no, s odu­šev­lje­njem, a ne­ki sa zeb­njom. Jer, S-400 je sus­tav ko­ji je uve­li­ke pro­mi­je­nio ti­jek ra­ta u Si­ri­ji. I za­pad­ni su voj­ni struč­nja­ci bi­li tad oprez­ni u pla­ni­ra­nju zrač­nih ope­ra­ci­ja pos­ta­ju­ći svjes­ni ka­ko sa S-400 na tlu, ma ka­ko su­vre­men bio, ni­je­dan zra­ko­plov ne mo­že os­tva­ri­ti prev­last na ne­bu.

Mat­t­hew Pal­mer je re­kao ka­ko se na­da da će Be­ograd bi­ti “opre­zan gle­de tak­vih na­ba­va” na­tuk­nuv­ši da one “no­se opas­nost po­nav­lja­nja re­ži­ma sank­ci­ja” pre­ma Sr­bi­ji. Izas­la­nik Bi­je­le ku­će je is­tak­nuo “čvr­stu voj­nu su­rad­nju” Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va i Sr­bi­je. - Mis­li­mo da je ona važ­ni­ja od sve­ga što su Rusi ra­di­li s Be­ogra­dom - re­kao je Pal­mer. Vu­čić je u su­bo­tu, re­agi­ra­ju­ći na Pal­me­ro­ve iz­ja­ve, oci­je­nio da one po­ka­zu­ju “ka­kav je od­nos (SAD-a) pre­ma

Sr­bi­ji”.

- Bit će­mo oprez­ni, na­rav­no, jer ne že­li­mo da Srbija bu­de iz­lo­že­na sank­ci­ja­ma naj­ve­će svjet­ske si­le, prem­da bi one bi­le pot­pu­no neo­prav­da­ne i ne­pra­ved­ne - re­kao je Vu­čić. Me­đu­tim, za­nim­lji­vi­je su nje­go­ve ri­je­či o to­me ho­će li Srbija nabaviti i S-400. Re­kao je da je to je­di­no mo­gu­će ako im ga Rusi da­ru­ju i ni­ka­ko dru­ga­či­je jer Srbija za to ne­ma nov­ca – taj sus­tav sto­ji iz­me­đu 300 i 500 mi­li­ju­na do­la­ra. Či­nje­ni­ca je da je sus­tav mo­gao u Sr­bi­ju bi­ti do­prem­ljen je­di­no pre­ko zrač­nog pros­to­ra ze­ma­lja NATO-a,

Sto­žer vjež­be ‘Slo­ven­ski štit’ sa zem­ljo­vi­di­ma Hr­vat­ske i dometa ra­ke­ta S-400

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.