500

Mi­li­ju­na do­la­ra sto­ji je­dan ba­ta­ljun, 8 lan­se­ra, 112 ra­ke­ta, za­po­vjed­na vo­zi­la i lo­gis­ti­ka

Express - - BRIFING -

vanj­sko­po­li­tič­ke in­te­re­se. Ru­ska dr­žav­na agen­ci­ja RIA obja­vi­la je ne­tom pri­je vjež­be u Sr­bi­ji tekst pod nas­lo­vom “Po­moć Sla­ve­ni­ma. Ka­ko Ru­si­ja na­oru­ža­va i obu­ča­va voj­sku Sr­bi­je”. U tom se tek­s­tu na­vo­di ka­ko je voj­na su­rad­nja Ru­si­je i Sr­bi­je po­če­la znat­no pri­je, već ti­je­kom voj­ne pa­ra­de 2014. go­di­ne, ko­joj je gost bio i Vla­di­mir Pu­tin. Pot­pi­san je spo­ra­zum o za­šti­ti in­te­lek­tu­al­nog vlasništva, ne­du­go za­tim po­če­lo je do­la­zi­ti i ru­sko oruž­je. U tek­s­tu se is­ti­če i da je 1999. ti­je­kom bom­bar­di­ra­nja Sr­bi­je ame­rič­ki ne­vid­lji­vi F-117 sru­šen upra­vo ru­skom ra­ke­tom S-125. Ali i ka­ko su sr­bi­jan­ski voj­ni­ci sad uvjež­ba­ni da sa­mos­tal­no ko­ris­te ru­sko pro­tuz­rač­no na­oru­ža­nje.

Za raz­li­ku od Vu­či­ća, ov­dje se tvr­di da Srbija ima nov­ca za S-400 iako na­ba­va još ni­je po­t­vr­đe­na. Voj­ni bu­džet im je sad 910 mi­li­ju­na do­la­ra.

- Mo­ra se ima­ti na umu da se ova­kav tip oruž­ja ne mo­že na­ći u sva­koj vo­jar­ni. Ovo je vr­lo jas­na po­ru­ka SAD-u. Di­že se pri­ti­sak u okru­že­nju Sr­bi­je u ko­je­mu su ve­ći­na ze­ma­lja u NATO pak­tu. Pr­vi put na­kon mno­go go­di­na spo­mi­nju se sank­ci­je u ve­zi s di­rek­t­nim uz­ro­ci­ma - objas­nio je Ta­bak i nas­ta­vio:

- NATO je ta­ko­đer or­ga­ni­zi­rao ak­ci­je na Bal­ti­ku, a u tim vjež­ba­ma su su­dje­lo­va­li i hr­vat­ski voj­ni­ci. Ali Hr­vat­ska ni­je sa­ma. Ona pri­pa­da snaž­nom sa­ve­zu NATO, ali i dio je Europ­ske uni­je. A ra­di se pu­no i na obram­be­nom sus­ta­vu - re­kao je Ta­bak. Su­rad­nja Sr­bi­je s Ru­si­jom si­gur­no se ne­će za­us­ta­vi­ti sa­mo na voj­noj vjež­bi. U svo­joj ana­li­zi voj­no-teh­nič­ke su­rad­nje dvi­ju ze­ma­lja RIA is­ti­če ka­ko je po­čet­kom ove go­di­ne Srbija na­ru­či­la tri su­vre­me­na ju­riš­na he­li­kop­te­ra Mi-35M i če­ti­ri tran­s­port­na Mi-17V5, ko­ji su is­po­ru­če­ni proš­log tjed­na. Pri­je dvi­je go­di­ne već su na­bav­lje­na dva tak­va he­li­kop­te­ra. Mi-35M tre­ba­li bi sti­ći do kra­ja go­di­ne. RAI no­vos­ti ne­dav­no su pi­sa­le o to­me ka­ko je u Sr­bi­ju sti­glo de­set ok­lop­nja­ka BRDM-2MS, a oče­ku­je se i 30 ten­ko­va T-72, ko­ji ni­su kup­lje­ni, ne­go ih je Ru­si­ja us­tu­pi­la. Pri­je to­ga je u Sr­bi­ju sti­glo i šest MiG-ova 29 iz re­zerv­nog sas­ta­va. U tom tek­s­tu ne­ma in­for­ma­ci­je da je Srbija ku­pi­la Pan­cir-S1, no Vu­čić je obja­vio ka­ko je in­for­ma­ci­ja toč­na, Srbija do­bi­va i taj pro­tuz­rač­ni sus­tav.

- Srbija igra tak­tič­ku igru. S jed­ne stra­ne že­le u Eu­rop­sku uni­ju, ali s dru­ge ne bi htje­li pok­va­ri­ti od­no­se s Ru­si­ma ko­ji su eko­nom­ski bit­ni čim­be­ni­ci u nji­ho­vu gos­po­dar­stvu. Sva­ka zem­lja že­li oja­ča­ti svo­ju voj­sku na fi­nan­cij­ski naj­pri­hvat­lji­vi­ji na­čin. Ne­ma ni­če­ga no­vog u ovo­me. Pa i Nje­mač­ka, a po­naj­vi­še Mađarska, ko­je su u NATO-u, su­ra­đu­ju s Ru­si­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.