400

Ki­lo­me­ta­ra je do­met ra­ke­ta, a mo­že is­to­dob­no pra­ti­ti ne­ko­li­ko de­se­ta­ka ci­lje­va

Express - - BRIFING -

slič­no kao i ne­dav­no do­prem­lje­ni ok­lop­ni tran­s­por­te­ri, a lo­gič­no je pos­ta­vi­ti i pi­ta­nje za­što bi Ru­si­ja uš­la u ova­ko ri­skan­tan i ge­opo­li­tič­ki vr­lo iz­a­zo­van kon­tekst da ne mis­li ne­što oz­bilj­ni­je, od­nos­no prodati taj sus­tav Be­ogra­du. Srbija za­jed­nič­kom vjež­bom s Ru­si­jom stav­lja Za­pad u te­šku si­tu­aci­ju, u ko­joj će se Vučiću i os­ta­li­ma pos­tav­lja­ti ne­ka ne­ugod­na pi­ta­nja. S dru­ge stra­ne, Ru­si­ja je na vr­lo efek­tan i efi­ka­san na­čin is­ko­ris­ti­la de­fen­ziv­nu vanj­sku po­li­ti­ku kak­vu vo­di Do­nald Trump na­iz­gled gu­be­ći in­te­res za pros­tor za­pad­nog Bal­ka­na.

- Naj­ve­ći je pro­blem ako se upa­li ci­je­li sus­tav, a Hr­vat­ska je unu­tar ‘ki­šo­bra­na’ ko­ji obu­hva­ća S-400. Pa sa­mim ti­me mo­že sru­ši­ti avi­one iz­nad Za­gre­ba - re­kao je Igor Ta­bak, voj­ni ana­li­ti­čar por­ta­la Obris.org. Ser­gej Na­ri­škin, šef ru­ske kon­tra­oba­vje­štaj­ne služ­be SVR, po­ja­vio se na sr­bi­jan­skoj dr­žav­noj te­le­vi­zi­ji iz­ja­viv­ši ka­ko dvi­je zem­lje pro­vo­de kom­plek­s­ne za­jed­nič­ke ope­ra­ci­je ka­ko bi šti­ti­le svo­je

‘Ako se sus­tav upa­li, on­da je Hr­vat­ska u ve­li­kom pro­ble­mu jer se na­la­zi unu­tar ‘ki­šo­bra­na’. Mo­gu ru­ši­ti zra­ko­plo­ve i u Za­gre­bu’, ka­že nam Igor Ta­bak

Tre­ba ima­ti na umu da je ko­ri­šte­nje ova­ko ja­kog na­oru­ža­nja kraj­nji ele­ment za upo­tre­bu, ali sva­ka­ko je po­ru­ka.

Ru­si­ji je bit­no da ima utje­ca­ja u na­šem su­sjed­stvu. Ina­če, Srbija je pos­ta­la čla­ni­ca ODKB-a, voj­nog sa­ve­za okup­lje­nog oko Ru­si­je. Na za­sje­da­nju Vi­je­ća Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne ODKB-a u San­kt Pe­ter­bur­gu od­lu­če­no je da se iz­as­lans­tvu Na­rod­ne skup­šti­ne Sr­bi­je do­di­je­li sta­tus pro­ma­tra­ča u Skup­šti­ni Za­jed­ni­ce do­go­vo­ra o ko­lek­tiv­noj si­gur­nos­ti, ka­ko se zo­ve ta or­ga­ni­za­ci­ja, na­s­ljed­ni­ca ras­pu­šte­nog Var­šav­skog pak­ta - po­jas­nio je Ivi­ca Ma­š­tru­ko, struč­njak za vanj­sku po­li­ti­ku. Iako je Srbija uš­la u ru­ski voj­ni sa­vez, pred­sjed­nik Skup­šti­ne Sr­bi­je, Ne­boj­ša Ste­fa­no­vić, na sas­tan­ku s pred­sjed­ni­kom ru­ske Du­me, Ser­ge­jom Na­ri­ški­nom, is­tak­nuo je da Srbija že­li os­ta­ti voj­no ne­utral­na, ali ra­zvoj od­no­sa s ODKB-om po­dra­zu­mi­je­va su­rad­nju na svim po­dru­čji­ma, po­seb­no u bor­bi pro­tiv te­ro­riz­ma i dru­gih si­gur­nos­nih pri­jet­nji. ODKB je voj­ni sa­vez ko­ji od 1992. po­ve­zu­je niz čla­ni­ca biv­šeg SSSR-a oko da­naš­nje Ru­si­je: Bje­lo­ru­si­ju, Ka­zah­s­tan, Ar­me­ni­ju, Kir­gis­tan i Ta­dži­kis­tan. Na­ime, iako se Bruxel­les to­me žes­to­ko pro­ti­vi, ali Be­ogra­du “os­tav­lja vre­me­na” da do ula­ska u EU bu­de u bi­lo ko­joj me­đu­na­rod­noj mul­ti­la­te­ral­noj or­ga­ni­za­ci­ji, po­ru­ka je da s da­nom ula­ska u Eu­rop­sku uni­ju Srbija mo­ra pres­ta­ti bi­ti čla­ni­ca EEU. S dru­ge stra­ne, Mo­sk­va je iz­ja­vi­la ka­ko je ovo važ­na stvar, jer mo­že po­ka­za­ti da jed­na zem­lja mo­že bi­ti u obje or­ga­ni­za­ci­ja, a Srbija mo­že bi­ti pr­va ka­ri­ka ko­ja će po­ve­zi­va­ti EU i EEU. Tu se Mo­sk­va i Bruxel­les ne sla­žu, ali u tre­nut­ku kad Srbija bu­de ula­zi­la u EU, ako se to ikad do­go­di, ni­je is­klju­če­no da mo­že bi­ti ka­ri­ka ko­ja će po­ve­zi­va­ti EU s Eu­ro­azij­skom uni­jom, a taj bi pre­se­dan otvo­rio vra­ta za slič­ne ve­ze dru­gih ze­ma­lja.

Rav­na­te­lji­ca Cen­tra za euro­atlant­ske stu­di­je (CEAS) Je­le­na Mi­lić iz­ja­vi­la je ka­ko bi Srbija po auto­ma­tiz­mu pa­la pod sank­ci­je SAD-a ako ku­pi ru­sko oruž­je. - Ame­rič­ki Kon­gres je, zbog ru­skog mi­je­ša­nja u iz­bo­re u SAD-u, ali pri­je sve­ga zbog ile­gal­ne anek­si­je Kri­ma, usvo­jio za­kon ko­ji se zo­ve ‘Bor­ba pro­tiv ame­rič­kih ne­pri­ja­te­lja kroz sank­ci­je’. To su sek­tor­ske sank­ci­je. Naj­češ­će je to blo­ka­da sred­sta­va, za­bra­na kup­nje i slič­ne stva­ri. Ni­su sank­ci­je ono­ga ti­pa kak­ve su Sr­bi­ji bi­le na­met­nu­te de­ve­de­se­tih go­di­na od Sa­vje­ta si­gur­nos­ti i Ge­ne­ral­ne skup­šti­ne Uje­di­nje­nih na­ci­ja - objas­ni­la je Mi­lić na te­le­vi­zi­ji O2, pre­no­si Ta­njug. Do­da­je ka­ko na to ne mo­gu utje­ca­ti ni Sta­te De­part­ment ni Bi­je­la ku­ća te da ne­ma ve­ze to što je Srbija voj­no ne­utral­na zem­lja.

‘Srbija bi po auto­ma­tiz­mu pa­la pod sank­ci­je za­to što bi even­tu­al­no ku­pi­la oruž­je. Ni­šta osob­no, to je za­kon ko­ji je usvo­jio ame­rič­ki Kon­gres...’

Ru­si­ja je pos­la­la jas­nu po­ru­ku čel­ni­ci­ma SAD-a i Euro­pe da je ona ite­ka­ko pri­sut­na i da se ne­će po­vu­ći zbog že­lja ne­kih ame­rič­kih stra­te­ga u za­pad­noj Eu­ro­pi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.