Rat za Plen­ko­vi­će Već su se po­svađ

Express - - BRIFING -

Mi­ru Ko­va­ča vo­le čla­no­vi, ja­san je u iz­ri­ča­ju, ne li­bi se kri­ti­zi­ra­ti, hra­bar je. Ma­na mu je što je per­ci­pi­ran kao Ka­ra­mar­kov čo­vjek.

ula­zi Sti­er. Uvje­ren sam da bi oni bi­li iz­vr­stan tim jer po­dr­ža­va­ju is­tu ide­olo­gi­ju. Nji­hov miks bi bio ne­što po­put Se­bas­ti­ana Kur­za u Aus­tri­ji - odri­ču se na­ciz­ma i us­taš­tva te to os­tav­lja­ju ra­di­kal­noj des­ni­ci, a sa­mi pos­ta­ju tvr­do­kor­ni kon­zer­va­tiv­ci - ka­že nam su­go­vor­nik iz sa­mog vr­ha HDZ-a. Ko­vač i Sti­er, ka­ko saz­na­je­mo, raz­go­va­ra­ju s dru­gim po­ten­ci­jal­nim kan­di­da­ti­ma u stran­ci. Po­ku­ša­va­ju vi­dje­ti gdje se na­la­ze, a gdje ra­zi­la­ze. Sti­er go­vo­ri o okup­lja­nju, je­dins­tvu, po­go­to­vo pred pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, što je iz­nim­no po­zi­tiv­no. Ono što mu vi­de ma­nom jest da je mo­žda Plen­ko­vi­ćev džo­ker. Mi­ro Ko­vač ne li­bi se jav­no kri­ti­zi­ra­ti što ne va­lja u HDZ-u, ja­san je u iz­ri­ča­ju i u to­me što že­li, a ma­ne su mu što ga se per­ci­pi­ra­lo kao Ka­ra­mar­ko­va čo­vje­ka.

- Čak i ako bu­de vi­še kan­di­da­ta, si­gu­ran sam da će se na kra­ju oni uje­di­ni­ti i ići kao fron­ta pro­tiv An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Za­pra­vo, je­di­no ta­ko mo­gu i po­bi­je­di­ti - go­vo­ri nam naš su­go­vor­nik ko­ji sma­tra da ka­riz­mu li­de­ra ima­ju obo­ji­ca. Ko­vač je, is­ti­če, na gla­su da ga člans­tvo po­seb­no vo­li, re­do­vi­to mu na sku­po­vi­ma skan­di­ra­ju i plješ­ću, na­rod ga sli­je­di, ali slič­no je i sa Sti­erom. Sma­tra ga se čo­vje­kom ko­ji u HDZ-u je­di­ni mo­že na­pi­sa­ti od­li­čan ma­ni­fest, ali i odr­ža­ti ta­kav go­vor da čo­vjek o nje­mu još da­ni­ma raz­miš­lja. Sti­er i Ko­vač su ob­na­ša­li is­te funk­ci­je u stran­ci. Da­vor Ivo Sti­er je bio me­đu­na­rod­ni taj­nik HDZ-a u vri­je­me Ja­dran­ke Ko­sor, a smi­je­njen je od stra­ne ta­daš­njeg še­fa HDZ-a To­mis­la­va Ka­ra­mar­ka i ta­daš­njeg glav­nog taj­ni­ka Mi­li­ja­na Br­ki­ća. Na nje­go­vo mjes­to u si­ječ­nju 2014. ime­no­van je Mi­ro Ko­vač. On 2015. pos­ta­je i mi­nis­trom vanj­skih pos­lo­va, ali ka­ko Ka­ra­mar­ko ru­ši svo­ju vla­du i pov­la­či se s mjes­ta pred­sjed­ni­ka, idu no­vi iz­bo­ri, a iz­bor no­vog še­fa HDZ-a An­dre­ja Plen­ko­vi­ća za mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va ni­je vi­še Ko­vač ne­go Da­vor Ivo Sti­er. U to vri­je­me Sti­er je i po­li­tič­ki taj­nik HDZ-a, ali je smi­je­njen na­kon što je 2017. jav­no kri­ti­zi­rao po­li­ti­ku Vla­du i skla­pa­nje ko­ali­ci­je s HNS-om. Zbog to­ga da­je i os­tav­ku na mjes­to mi­nis­tra vanj­skih pos­lo­va.

O unu­tar­stra­nač­kim iz­bo­ri­ma vr­lo se ma­lo raz­go­va­ra na sjed­ni­ca­ma ti­je­la stran­ke ko­li­ko se o to­me go­vo­ri u me­di­ji­ma i, na­rav­no, me­đu člans­tvom i kan­di­da­ti­ma. Stran­ka, na­ime, če­ka re­zul­ta­te pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra ko­ji će, ka­žu nam su­go­vor­ni­ci u HDZ-u, de­fi­ni­tiv­no odre­di­ti sud­bi­nu ak­tu­al­nog pred­sjed­ni­ka An­dre­ja

Plen­ko­vi­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.