10

Express - - ŠTO JE S KREDITIMA KONVERTIRA­NIM U EURSKE? KAZNENE -

Os­tat će za­pam­ćen kao pr­va ko­lek­tiv­na tuž­ba i pre­su­da u Hr­vat­skoj i Eu­ro­pi ko­ja je po­di­gla ra­zi­nu za­šti­te po­tro­ša­ča. Bio je pre­su­dan za de­fi­ni­ra­nje po­treb­ne ra­zi­ne in­for­mi­ra­nos­ti po­tro­ša­ča u od­no­su na ri­zi­ke za­du za­du­ži­va­nja u stra­noj va­lu­ti. Is­to­dob­no je na po­dru­čju ci­je­le Euro­pe otvo­rio ras­pra­vu o pre­za­du­že­nos­ti i po­s­lje­di­ca po­s­lje­di­ca­ma ko­je ona do­no­si druš­tvu. Otvo­ri­le su se te­me ko­je pra­va po­tro­ša­ča stav­lja­ju u kon­tekst ljud­skih pra­va, pra­va pra na dom, dos­to­jans­tvo i eg­zis­ten­ci­ju. Ni­ka­da dr­ža­va si­ro­maš­nih po­je­di­na­ca ni­je bi­la bo­ga­ta. Ni­sam si­gur­na d da se po­di­gla druš­tve­na svi­jest i svi­jest kod po­li­tič­ke eli­te, osim pri­god­no, ra­di pri­kup­lja­nja po­li­tič­kih bo­do­va u pre­diz­bor­ne svr­he. Još če­ka­mo da dr­ža­va do­ne­se smjer­ni­cej smjer­ni­ce stam­be­ne ppo­li­ti­ke po­li­ti­ke i da za­kon­ski re­gu­li­ra re­gu­li­rag stam­be­no stamb kre­di­ti­ra­nje, ali i da na­met­ne jas­ne kri­te­ri­je po­tro­šač­ko­ga kre­di­ti­ra­nja. Če­ka­mo da jas­no re­gu­li­ra tr­go tr­go­va

nje du­go­vi­ma, ko­je evi­dent­no pos­ta­je no­va ni­ša za stva­ra­nje pro­fi­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.