Bio sam kod vas dva tjed­na. Že­lim mis­li­ti da sam mu­dri­ji i pa­met­ni­ji

Va­ša se dr­ža­va, bez sum­nje, su­oča­va sa svo­jim iz­a­zo­vi­ma, eko­nom­skim i so­ci­jal­nim, kao i oz­bilj­nim za­bri­nu­tos­ti­ma oko su­sje­da u ovoj re­gi­ji

Express - - NITKO NIJE SRETAN ZBOG BREXITA. NEKI SE JOŠ UZDAJU -

da­le ak­tu­al­nom pred­sjed­ni­ku uvjer­lji­ve ar­gu­men­te za kan­di­da­tu­ru za po­nov­ni iz­bor.

Gle­da­ju­ći da­lje od pri­ča i mu­ka ko­je za­okup­lja­ju na­šu po­zor­nost da­nas, ta­ko­đer je mo­gu­će ra­zaz­na­ti uz­ne­mi­ru­ju­ći trend u mo­der­nim de­mo­kra­ci­ja­ma, po­se­bi­ce gu­bi­tak vje­re jav­nos­ti u ins­ti­tu­ci­je, pra­vo­su­đe i ulo­gu me­di­ja u na­šem po­li­tič­kom ži­vo­tu. U SAD-u je pred­sjed­nik Trump sus­tav­no is­pi­ti­vao lo­jal­nost, in­te­gri­tet i spo­sob­nost ši­ro­kog spek­tra ame­rič­kih ins­ti­tu­ci­ja, uklju­ču­ju­ći voj­sku, pra­vo­su­đe, po­li­ci­ju i si­gur­nos­ne agen­ci­je. proš­los­ti bi tak­ve op­tuž­be na­iš­le na osu­du svih me­di­ja i vje­ro­jat­no ne bi pre­ži­vje­le do­dat­ne kri­tič­ke kon­tro­le. Utje­caj na jav­nost i po­li­tič­ki sus­tav bio bi mi­ni­ma­lan. Da­nas, na­ime, pred­sjed­nič­ke osu­de na­ila­ze na ve­li­ko odo­bra­va­nje i po­nav­lja­nje u ve­li­kom di­je­lu me­di­ja u Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma ko­ji su pot­pu­no pris­tra­ni i da­ju mu go­to­vo ne­upit­nu po­dr­šku.

Što­vi­še, Ame­ri­kan­ci svih po­li­tič­kih opre­dje­lje­nja sve vi­še izvlače vi­jes­ti i in­for­ma­ci­je iz me­di­ja ko­ji sa­mo re­flek­ti­ra­ju nji­ho­ve po­gle­de umjes­to da ih su­prot­sta­ve ko­ris­te­ći di­so­nant­ne in­for­ma­ci­je. Opas­nost de­mo­kra­ci­ji je oči­gled­na. Kad su oda­ši­lja­nje i pri­jam in­for­ma­ci­ja ta­ko oči­to odvo­je­ni duž stra­nač­kih li­ni­ja, is­ti­na kao unu­traš­nji kon­cept nes­ta­je - sve što se su­prot­stav­lja jed­noj pri­či je od­ba­če­no kao “laž­na vi­jest”.

Jav­ne ins­ti­tu­ci­je su ocr­nje­ne i obez­vri­je­đe­ne do te mje­re da ne po­dr­ža­va­ju ni jed­nu pri­ču. Po­li­tič­ki pro­tiv­ni­ci su de­mo­ni­zi­ra­ni i na kra­ju pred­stav­lje­ni kao ne­pri­ja­te­lji, a ne oso­be s druk­či­jim po­gle­di­ma.

Spo­sob­nost političkog sus­ta­va za pos­ti­za­nje kom­pro­mi­sa - stvar ko­ja je ap­so­lut­no po­treb­na de­mo­krat­skom vod­stvu - sto­ga ve­ne. Vra­ta se otva­ra­ju de­ma­go­gi­ji i po­ten­ci­jal­no čak dik­ta­to­ru ko­ji mo­že eli­mi­ni­ra­ti ne­po­želj­ne na­ra­ti­ve, uz­ga­ja­ju­ći snaž­ne osje­ća­je ne­prav­de te opi­su­ju­ći po­li­ti­ku kao bor­bu iz­me­đu do­bra i zla. Opi­su­jem uz­ne­mi­ru­ju­ći trend, a ne smi­re­nu stvar­nost, da­nas u Ame­ri­ci. Po­jav­lju­je se i u Eu­ro­pi ta­ko­đer te se is­kre­no na­dam da će Hr­vat­ska os­ta­ti po­šte­đe­na nje­go­va do­hva­ta. Moj skrom­ni sa­vjet, ka­ko Ame­ri­kan­ci­ma, ta­ko i Hr­va­ti­ma, bio bi da uži­va­te u slo­bo­di me­di­ja i odu­pre­te se “sa­mo­oda­bi­ru” in­for­ma­ci­ja. Na­še de­mo­kra­ci­je mo­gu funk­ci­oni­ra­ti sa­mo ako na­še raz­li­či­te po­zi­ci­je nas­ta­ju zbog za­jed­nič­kih či­nje­ni­ca, ali raz­li­či­tih iz­vo­ra in­for­ma­ci­ja.

De­mo­kra­ci­ja je, na­kon sve­ga, krh­ki cvi­jet ko­ji na kra­ju ne mo­že cvje­ta­ti ako mi ne bu­de­mo spo­sob­ni pre­poz­na­ti jed­ni dru­ge kao lju­de i ako ni­smo svjes­ni na­šeg za­jed­nič­kog ljud­stva.

U

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.