Na knji­ga­ma se mo­že za­ra­di­ti vi­še ne­go na pi­vu. Vje­ro­va­li ili ne

Ni­ti bih ga dao

Express - - NITKO NIJE SRETAN ZBOG BREXITA. NEKI SE JOŠ UZDAJU -

Da bih fi­nan­ci­rao iz­da­va­nje knji­ge, mo­žda ću prodati pa­ke­tić Pi­vo­va­re Me­dved­grad ili Kon­ča­ra – Dis­tri­bu­tiv­nih i spe­ci­jal­nih tran­sfor­ma­to­ra

Sa­vjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao, dao sam na­log za pro­da­ju mog pa­ke­ti­ća Pi­vo­va­re Me­dved­grad po 1,35 eura; ku­pio sam za eu­ro. I, fi­no funk­ci­oni­ra taj Fun­der­be­am. Daš na­log za pro­da­ju. Pr­vo te upo­zo­ri da je mo­gu­će da pa­ke­tić bu­de pro­dan go­to­vo tre­nut­no. On­da te pi­ta do ka­da vri­je­di po­nu­da. Na kra­ju još po­ša­lje če­tve­roz­na­men­kas­ti kod, na SMS, ko­ji tre­ba uku­ca­ti pro­vje­re iden­ti­te­ta ra­di. Pi­vo­va­ra Me­dved­grad jed­na je od kom­pa­ni­ja ko­ju sam ku­pio po na­če­lu že­lje da je ni­kad ne pro­dam, ili da je pro­dam ve­ćem op­ti­mis­tu od se­be. Da sad ne tra­žim te­žu ri­ječ od op­ti­mis­ta. Me­đu­tim – sa­vjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao – bez pre­ve­li­kih oče­ki­va­nja da će net­ko pla­ti­ti ko­li­ko tra­žim svoj sam pa­ke­tić po­nu­dio jer bi mi no­vac usko­ro mo­gao tre­ba­ti za dru­ge inves­ti­ci­je. Neg­dje iz­me­đu sre­di­ne stu­de­nog i kra­ja si­ječ­nja, mo­žda ve­lja­če, pla­ni­rao sam su­iz­da­ti sa­mo jed­nu knji­gu. No sad ni­je ne­iz­gled­no da ću u dva part­ner­stva obja­vi­ti dva nas­lo­va.

Ka­ko sad stva­ri sto­je, do­bra je ok­la­da da bih vi­še za­ra­dio na pro­da­ji knji­ga ne­go na pro­da­ji pi­va. Plus, mo­ram is­pla­ti­ti dru­gi dio ho­no­ra­ra pre­vo­di­te­lji­ci, sli­je­di i pla­ća­nje ško­la­ri­ne, pr­vog od tri mo­du­la tre­će go­di­ne edu­ka­ci­je za tje­les­no ori­jen­ti­ra­nog te­ra­pe­uta i is­cje­li­te­lja. Da slu­čaj­no ne za­fa­li, mo­žda pro­dam pa­ke­tić Pi­vo­va­re, mo­žda dje­lić Kon­ča­ra – Dis­tri­bu­tiv­nih i spe­ci­jal­nih tran­sfor­ma­to­ra. Od­lu­ka dos­ta ovi­si o pro­da­ji dva nas­lo­va na In­ter­li­be­ru i split­skom saj­mu In­ter­li­bar, a on­da i o efi­kas­nos­ti na­pla­te do­sad pro­da­nih knji­ga i br­zi­ni pro­da­je nas­lo­va za ko­ji se na­dam da će bi­ti bes­t­se­ler.

Pre­dao sam do­ku­men­ta­ci­ju za Jav­ni po­ziv za ot­kup knji­ga za na­rod­ne knjiž­ni­ce za 2019. Mi­nis­tar­stva kul­tu­re. Za raz­li­ku od proš­li put, kad su mi u Mi­nis­tar­stvu da­li pa­pi­rić na ko­jem su sa­mo pe­ča­tom lu­pi­li da­tum i ne­či­ji pa­raf – ni­šta vi­še na tom pa­pi­ri­ću ni­je pi­sa­lo – ovaj put je sve di­gi­ta­li­zi­ra­no.

Mr­voš i da­lje rastura. In­clu­de pro­da­je klu­pe po Aus­tra­li­ji, spre­ma se na saj­mo­ve, ja­ča po­sao čak i u Hr­vat­skoj... Sa­vjet ne tra­žim, ni­ti bih ga dao, za raz­li­ku od Me­dved­gra­da, ko­ji, vje­ru­jem, ne­ma po­ten­ci­jal ras­ta kao no­vac ulo­žen u do­bro oda­bra­ne knji­ške nas­lo­ve, In­clu­de bi mo­gao bi­ti – mo­ja mi­ro­vi­na, ili zna­ča­jan dio mi­ro­vi­ne. Do dalj­njeg ne raz­ma­tram pro­da­ju. Ili, da pre­for­mu­li­ram, vo­lio bih svoj pa­ke­tić prodati kad i Mr­voš svoj udjel u kom­pa­ni­ji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.