HNB ku­pio sta­no­ve za 2076 € po kva­dra­tu

Fa­ir ci­je­na ili pla­fon?

Express - - NITKO NIJE SRETAN ZBOG BREXITA. NEKI SE JOŠ UZDAJU -

Sre­diš­nja ban­ka je sta­no­ve, ukup­no 600 kva­dra­ta, ku­pi­la u sa­mom cen­tru Za­gre­ba, u Mar­ti­će­voj 4, pi­še Ju­tar­nji. Pla­ni­ra­ju ras­pi­sa­ti na­tje­čaj za iz­vo­đa­ča ra­do­va ko­ji bi ih pre­na­mi­je­nio iz stam­be­nih u pos­lov­ne pros­to­re. HNB na­vod­no že­li ku­pi­ti još tri sta­na u is­toj zgra­di, za ko­je vlas­ni­ci iz­gle­da tra­že vi­še od pro­sječ­nih 2076 eura po kva­dra­tu. “U HNB-u mis­le da je ci­je­na od oko 2000 eura po če­tvor­nom me­tru ko­rek­t­na”, re­kao je iz­vor Ju­tar­njeg i do­dao da će ipak če­ka­ti dok vlas­ni­ci jed­nos­tav­no ne sni­ze ci­je­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.