Tu­ri­zam: Stran­ci će objaš­nja­va­ti Do­mo­vin­ski rat!?

Vo­di­či, uz­bu­na!

Express - - NITKO NIJE SRETAN ZBOG BREXITA. NEKI SE JOŠ UZDAJU -

Kor­po­ra­cij­ski ka­pi­tal i zem­lje ko­je Hr­vat­skoj pred­stav­lja­ju emi­tiv­na tr­ži­šta pri­tiš­ću ka­ko bi nji­ho­vi pse­udo­vo­di­či mo­gli tu­ma­či­ti na te­re­nu i za­ra­đi­va­ti gdje ne­ma­ju pra­vo. Ti­me se na­no­si šte­ta Hr­vat­skoj, ali i tu­ris­ti­ma. Hr­vat­ska oči­to ne ide u smje­ru odr­ži­vog tu­riz­ma, ne­go to­ga da pos­ta­ne ku­pa­liš­na ko­lo­ni­ja sje­ver­ne Euro­pe, ka­zao je za tpor­tal Vin­ko Ba­ki­ja, vi­ši pre­da­vač na Odje­lu za tu­ri­zam i ko­mu­ni­ka­cij­ske znanosti Sve­uči­li­šta u Za­dru, ina­če tu­ris­tič­ki vo­dič s 23 go­di­ne sta­ža.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.