Blo­ki­ra­no 10,7 pos­to rad­no spo­sob­nih

U Si­sač­ko-mos­la­vač­koj žu­pa­ni­ji

Express - - NITKO NIJE SRETAN ZBOG BREXITA. NEKI SE JOŠ UZDAJU -

U Za­gre­bu su 30. ruj­na bi­la 50.724 blo­ki­ra­na gra­đa­ni­na, 6,42 pos­to sta­nov­ni­ka, pi­še Pos­lov­ni. U od­no­su na uku­pan broj sta­nov­ni­ka žu­pa­ni­je naj­vi­še je blo­ki­ra­nih u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj (7,1 pos­to) i Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj (6,5). U od­no­su na broj rad­no spo­sob­nog sta­nov­niš­tva naj­vi­še je blo­ki­ra­nih gra­đa­na u Si­sač­ko-mos­la­vač­koj (10,7), Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­koj i Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­skoj žu­pa­ni­ji (9,7). Naj­ma­nji je udio blo­ki­ra­nih gra­đa­na u bro­ju rad­no spo­sob­nog sta­nov­niš­tva u Du­bro­vač­ko-ne­re­tvan­skoj žu­pa­ni­ji (5,8).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.