Bo­lje obra­zo­va­nje, bo­lja Hr­vat­ska: Do­vo­di­mo naj­bo­lje

Express - - ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSI -

Zna­nje je IN: Ju­bi­lar­na 5. kon­fe­ren­ci­ja ‘Bo­lje obra­zo­va­nje, bo­lja Hr­vat­ska’ odr­žat će se u pe­tak, 15. stu­de­nog, u Kon­gres­noj dvo­ra­ni Za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma. Ne pro­pus­ti­te!

Ko­ra­do Kor­le­vić, Bla­žen­ka Div­jak, Juk­ka Sin­nemäki, De­jan Nem­čić, Ivi­ca Lo­vrić, Snježana Pri­jić-Sa­mar­ži­ja, to su sa­mo ne­ki od struč­nja­ka, znans­tve­ni­ka i go­vor­ni­ka ko­je će­mo ugos­ti­ti u pe­tak, 15. stu­de­nog u Za­gre­bu, na ju­bi­lar­noj pe­toj kon­fe­ren­ci­ji

“Bo­lje obra­zo­va­nje, bo­lja

Hr­vat­ska”, u or­ga­ni­za­ci­ji

24sa­ta i part­ne­ra. Kon­fe­ren­ci­ja je po­sve­će­na una­pre­đe­nju obra­zo­va­nja u Hr­vat­skoj i je­di­na je obra­zov­na kon­fe­ren­ci­ja ko­ja već go­di­na­ma otva­ra naj­važ­ni­ja pi­ta­nja hr­vat­skog obra­zov­nog sus­ta­va te je­di­na sus­tav­na kam­pa­nja za bo­lje obra­zo­va­nje. Ovo­go­diš­nje pe­to, slav­lje­nič­ko, iz­da­nje kon­fe­ren­ci­je bit će u Kon­gres­noj dvo­ra­ni Za­gre­bač­kog ve­le­saj­ma, ti­je­kom In­ter­li­be­ra, vo­de­ćeg me­đu­na­rod­nog saj­ma knji­ga na ovim pros­to­ri­ma. Kon­fe­ren­ci­ju će sa svo­jim raz­re­dom u do­sad ne­vi­đe­nom pre­da­va­nju otvo­ri­ti pro­fe­sor ge­ogra­fi­je i hu­ma­ni­ta­rac De­jan Nem­čić. Ka­ko iz­gle­da škol­ski sat kad ga vo­di ne­vje­ro­jat­ni en­tu­zi­jast, mo­ći će­te se uvje­ri­ti u 10.15 sa­ti. Ti­je­kom uz­bud­lji­vog pu­to­va­nja is­ku­šaj­te i svo­je zna­nje ge­ogra­fi­je te pro­vje­ri­te jes­te li bo­lji od De­ja­no­vih ma­lih ge­ogra­fa. O to­me što zna­či iz­vr­s­nost u obra­zo­va­nju i vi­so­kom obra­zo­va­nju raz­go­va­rat će se u pr­vom pa­ne­lu kon­fe­ren­ci­je “Zna­nje je IN: Co­ol je bi­ti pa­me­tan”. O to­me ka­ko men­to­ri­ra­ju uče­ni­ke ko­ji pos­ti­žu me­đu­na­rod­no priz­na­te re­zul­ta­te go­vo­rit će nam nas­tav­nik in­for­ma­ti­ke u MIOC-u Ni­ko­la Dmi­tro­vić, pred­sjed­nik Hr­vat­skog in­for­ma­tič­kog sa­ve­za Vlado Len­dvaj, pro­fe­sor u Sred­njoj stru­kov­noj ško­li Ivan Vla­inić te rav­na­te­lji­ca I. gim­na­zi­je u Za­gre­bu Du­nja Ma­ru­šić Bre­ze­tić. Ma­lo pri­je pod­ne­va pri­klju­či­te se još jed­nom obra­zov­nom pu­to­va­nju još jed­nog en­tu­zi­jas­ta. Ovaj gost do­la­zi nam iz Fin­ske, a svo­ja is­kus­tva u ra­du s dje­com Juk­ka Sin­nemäki pred­stav­lja već go­di­na­ma di­ljem svi­je­ta. Za­što i ka­ko je sa svo­jim uče­ni­ci­ma na­pra­vio ak­tiv­nu uči­oni­cu, do­bit­nik priz­na­nja Glo­bal Te­ac­her Award pre­zen­ti­rat će i na na­šoj kon­fe­ren­ci­ji.

Kroz na­šu kam­pa­nju “Co­ol je bi­ti pa­me­tan” pro­mo­vi­ra­mo važ­nost zna­nja, a ne­ki od na­ših naj­bo­ljih uče­ni­ka su i no­si­te­lji te kam­pa­nje. Oni će nam se pri­dru­ži­ti i na po­zor­ni­ci ka­ko bi­smo od mla­dih ču­li što ih mo­ti­vi­ra za naj­ve­će us­pje­he. A za­što je neo­p­hod­no važ­no mi­je­nja­ti na­čin po­du­ča­va­nja i ra­da s dje­com te ho­će­mo li to pos­ti­ći no­vos­ti­ma ko­je do­no­si ku­ri­ku­lar­na re­for­ma, pi­tat će­mo pa­ne­lis­te na tre­ćem pa­ne­lu “Re­for­ma 2019.: Što smo htje­li, a što do­bi­li?”. Ovaj put za miš­lje­nje će­mo pi­ta­ti jed­nog od naj­ve­ćih struč­nja­ka za obra­zo­va­nje u Hr­vat­skoj, Ni­ko­lu Pas­tu­ovi­ća, pro­čel­ni­ka za­gre­bač­kog ure­da za obra­zo­va­nje Ivi­cu Lo­vri­ća, ali i rek­to­ri­cu naj­bo­ljeg hr­vat­skog sve­uči­li­šta, Snje­ža­nu Pri­jić-Sa­mar­ži­ju. Pi­tat će­mo ih i je li hr­vat­skom obra­zo­va­nju po­treb­na va­uče­ri­za­ci­ja, za­što ve­li­ki pos­lo­dav­ci ima­ju sve vi­še pro­ble­ma sa za­poš­lja­va­njem no­vih ka­dro­va te ka­ko za­dr­ža­ti mla­de da na­kon du­go­go­diš­njeg obra­zo­va­nja i os­ta­nu u Hr­vat­skoj. Na po­zor­ni­ci će nam se pri­dru­ži­ti i znans­tve­nik Ko­ra­do Kor­le­vić, ina­če vo­di­telj Zvjez­dar­ni­ce Viš­njan, ko­ja je ove go­di­ne pre­tek­la NASA-u u pra­će­nju i ot­kri­va­nju as­te­ro­ida te se po­pe­la na zlat­no pr­vo mjes­to. Za­to ne pro­pus­ti­te obra­zov­nu kon­fe­ren­ci­ju “Bo­lje obra­zo­va­nje, bo­lja Hr­vat­ska”, je­di­nu sus­tav­nu kam­pa­nju za po­bolj­ša­nje i una­pre­đe­nje obra­zo­va­nja u Hr­vat­skoj, na ko­joj će pu­bli­ka ima­ti in­te­rak­tiv­nu ulo­gu. Kon­fe­ren­ci­ja “Bo­lje obra­zo­va­nje, bo­lja Hr­vat­ska” je­di­na je obra­zov­na kon­fe­ren­ci­ja i je­di­na sus­tav­na kam­pa­nja u Hr­vat­skoj za bo­lje obra­zo­va­nje, ko­ja već go­di­na­ma otva­ra naj­važ­ni­ja pi­ta­nja hr­vat­skog obra­zov­nog sus­ta­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.