... ...Bo­že, ima li to­me kra­ja?!

Express - - ZA NAS SU GOVORILI ĐIKIĆ, JOKIĆ, RANKO RAJOVIĆ OSI - Pi­še:: VELIMIR GRGIĆ

Go­di­na je 2037. U ga­lak­si­ji ja­ko, ja­ko bli­skoj i poz­na­toj - ovoj na­šoj - u dis­tri­bu­ci­ju je upra­vo kre­nuo re­ma­ke hi­ta “Yo­di­ni ra­to­vi” (2028.), bloc­k­bus­te­ra u ko­je­mu su na­kon šest nas­ta­va­ka ko­nač­no pres­ta­li ko­ris­ti­ti ho­lo­gram­ske re­pli­ke glu­ma­ca iz pr­vih nas­lo­va se­ri­ja­la “Ra­to­vi zvi­jez­da” pa stvo­ri­li po­sve no­vu pri­ču o mla­dos­ti ža­ba­tog uha­tog fi­lo­zo­fa i nje­go­va kul­ta je­di­ja-ro­ni­na uple­te­nog u in­ter­ga­lak­tič­ke opi­jum­ske ra­to­ve. AI je re­kons­tru­irao glas Fran­ka Oza kao Yo­de, pr­vi put na­kon 2023. i ani­mi­ra­ne ko­me­di­je “Si­la mi je”, s još vjer­ni­jim re­zul­ta­ti­ma. Dis­ney se spo­jio s Wan­da Gru­pom, a no­vo­nas­ta­la ki­ne­sko-ame­rič­ka kor­po­ra­ci­ja već se proslavila ni­zom svo­jih spin-of­fo­va, u ko­ji­ma je klo­ni­ra­ni Jac­kie Chan glu­mio Lu­kea Skywal­ke­ra pri­je re­in­kar­na­ci­je u opo­su­ma. U spo­men iz­vor­ni­ku, snim­lje­nom pri­je toč­no 60 go­di­na, im­pro­vi­zi­ra­no je ne­ko­li­ko pros­to­ra na­lik na sta­re, dav­no ugas­le ki­no­dvo­ra­ne, u ko­ji­ma su ve­te­ra­ni “SW” za­jed­ni­ce - fa­no­vi iz­vor­ni­ka - me­đu pr­vi­ma ima­li pri­li­ku po­gle­da­ti “Yo­di­ne ra­to­ve”, no­vi ura­dak ne­za­us­tav­lji­ve fran­ši­ze. Par­king za ho­da­li­ce i šta­po­ve, kao i bo­ce s ki­si­kom, osi­gu­rao je or­ga­ni­za­tor. U raz­go­vo­ru s me­di­ji­ma, ve­te­ra­ni “Ra­to­va zvi­jez­da” ni­su skri­va­li odu­šev­lje­nje što svo­ju lju­bav ima­ju pri­li­ku po­di­je­li­ti s unu­ci­ma i pri to­me ni­su za­bo­ra­vi­li na­po­me­nu­ti da je Han So­lo pu­cao pr­vi.

Pi­sa­ti o ra­to­vi­ma zvi­jez­da u 2019. je kao pi­sa­nje o “Ra­to­vi­ma zvi­jez­da” u 2018. Ne to­li­ko uza­lu­dan po­sao, ali sva­ko se ma­lo za­pi­ta­te - dok­le vi­še? I ka­ko vi­še? Pa on­da ova­ko ne­ka­ko. Jer ka­ko ne pres­ta­je žmi­ka­nje zad­nje kap­lji­ce zno­ja iz već do­bra­no iz­mu­če­ne sa­ge - naj­no­vi­je ka­pi do­la­ze u te­le­vi­zij­skom obli­ku se­ri­ja­la “The Man­da­lo­ri­an” - ne pres­ta­ju ni tek­s­to­vi o njoj, ma­kar i s ova­ko bi­zar­nim po­čet­kom. Tek­s­to­vi o naj­po­pu­lar­ni­joj znans­tve­no-fan­tas­tič­noj fran­ši­zi svih vre­me­na. Tre­ki­ji se ne bi slo­ži­li, na­rav­no, ali za­što TV se­ri­ju s ne­ko­li­ko fil­mo­va uop­će tr­pa­ti u is­ti koš sa se­ri­jom fil­mo­va i ne­ko­li­ko TV is­pa­da? Ne­ka cva­te ti­su­ću ZF cvje­to­va, ka­že sta­ra na­rod­no­os­lo­bo­di­lač­ka, pa ta­ko ni pri­če o bor­bi pro­tiv zla u ovoj i su­sjed­nim nam ga­lak­si­ja­ma ne mo­ra­ju me­đu­sob­no bi­ti kon­ku­ren­ci­ja. Što­vi­še, či­ni se da se “Ra­to­vi zvi­jez­da” naj­vi­še na­tje­ču i “sva­đa­ju” sa­mi sa so­bom. Pr­vi, a za­pra­vo če­t­vr­ti nas­ta­vak u se­ri­ja­lu, po­ja­vio se 1977. go­di­ne i već je tad Ge­or­ge Lu­cas toč­no znao što ra­di. Ku­brick je sa svo­jom “Odi­se­jom” pos­ta­vio stan­dar­de vi­zu­al­nih efe­ka­ta de­set go­di­na ra­ni­je, ali se sve­jed­no ni­je mo­gao na­tje­ca­ti pro­tiv igračaka. Lu­cas je vra­tio epi­ku i za­ba­vu u film na ve­li­ka vra­ta, igra­ju­ći se s vi­zu­ali­ma u eri kad su fu­tu­ri­zam, op­sjed­nu­tost sve­mi­rom i teh­no­lo­škim na­pret­kom po­no­vo zav­la­da­li za­pad­nim svi­je­tom. Op­tu­žen je da je ubio “co­ol se­dam­de­se­tih”, kao da je net­ko pris­lo­nio pi­štolj na če­lo mi­li­ju­na ku­pa­ca ki­no ulaz­ni­ca i re­kao: “Pres­ta­ni­te bi­ti co­ol, je­bo vas ‘Tak­sist’, od­mah svi marš gle­da­ti Chewbac­cu i Yo­du!”. Lu­cas i eki­pa zna­li su ka­ko pre­pa­ki­ra­ti poz­na­ti te­ren i ople­me­ni­ti ga ori­gi­nal­nim ide­ja­ma, a in­s­pi­ri­ra­li su se svi­me od Ku­ro­sawe i ja­pan­skog fil­ma pe­de­se­tih do Jo­sep­ha Cam­p­bel­la, ko­ji je Lu­ca­sa dos­lov­no vo­dio kroz os­no­ve dra­ma­tur­gi­je he­roj­skog epa. Pi­sac, znans­tve­nik i sve­uči­liš­ni pro­fe­sor Cam­p­bell mo­žda je pre­sud­ni fak­tor, u či­ju je de­kons­truk­ci­ju he­roj­skog mi­ta uka­lup­lje­na Lu­ca­so­va ma­šta. Cam­p­bell je s “pu­tem he­ro­ja” dao re­cept ko­ji je bio glo­bal­no uni­ver­za­lan, što je “Ra­to­ve zvi­jez­da” mo­glo uči­ni­ti glo­bal­nim fe­no­me­nom.

Dva­de­se­tak go­di­na Lu­cas se od­ma­rao od “star­vor­sma­ni­je”. Ba­vio se pro­du­ci­ra­njem “In­di­ane Jo­ne­sa” i “Mi­shi­me”. Ali fa­no­vi su čekali, jer su zna­li da star­ta­nje od če­t­vr­tog di­je­la ni­je bi­lo sa­mo mar­ke­tin­ški trik, ne­go da neg­dje - ma­kar sa­mo na ra­zi­ni ide­je - pos­to­ji i kom­plet­na pri­ča od šest ili mo­žda čak i de­vet nas­ta­va­ka te da je sa­mo pi­ta­nje da­na, mje­se­ca ili go­di­ne kad će svi­jet, na­kon pr­va tri (tj. če­t­vr­tog, pe­tog i šes­tog) do­ži­vje­ti os­ta­tak. I do­ži­vje­li su ga 1999. go­di­ne. “Epizoda I - Fan­tom­ska pri­jet­nja” bio je ono što na en­gle­skom zo­vu “cul­tu­ral event” - ne sa­mo re­ani­ma­ci­ja pri­če ko­ja je de­fi­ni­ra­la ži­vo­te i ne­je­bi­cu mno­gih ge­ne­ra­ci­ja, ne­go i po­vra­tak ko­ji je imao vr­hun­sku pre­di­gru, a za­vr­šio to­tal­nim an­tik­li­mak­som. Fa­no­vi su na ne­tu dis­tri­bu­ira­li “fan edi­te” bez Jar Jar Bin­k­sa, či­ju su iri­tant­nu nju­šku obo­ža­va­te­lji od­stra­ni­li u svo­joj kuć­noj mon­ta­ži. Mla­di Ana­kin Skywal­ker bio je jed­na­ko iri­tan­tan, ali ga se ni­je da­lo iz­re­za­ti. Sve je iz­gle­da­lo kao rek­la­ma i vi­de­oigra. I po­vrh sve­ga: kuk­nja­va da je film za dje­cu! Kao da svi ra­ni­ji nas­tav­ci ni­su bi­li za dje­cu? Ali is­ti­na bog, bi­li su ma­nje iri­tant­ni i sva­ka­ko ma­nje lo­ši fil­mo­vi za dje­cu. Ali sve je to na kra­ju da­na ne­bit­no: “Fan­tom­ska pri­jet­nja” snim­lje­na je za 150 mi­li­ju­na do­la­ra, a za­ra­di­la je vi­še od mi­li­jar­de pa se la­god­no mo­glo nas­ta­vi­ti s os­tat­kom, ko­ji je bio još go­ri od po­čet­ka - “Na­pad klo­no­va” ra­zo­ča­rao je 2002., a “Osve­ta Sit­ha” 2005. go­di­ne, po­ku­ša­va­ju­ći s kom­bi­na­ci­jom nos­tal­gič­ne re­cik­la­že i hva­ta­nja no­vo­mi­le­nij­skih tren­do­va iz­vu­ći smi­sao iz na­čel­no ne­po­treb­nih fil­mo­va. Dva­de­set go­di­na če­ka­nja - i on­da ta ka­mi­li­ca.

Lu­cas je do ta­da već po­či­nio do­volj­no zlo­či­na da su mu fa­no­vi pres­ta­li opra­šta­ti no­ve po­gre­ške - dir­nuo je u ori­gi­na­le ko­je je od­lu­čio pri­la­go­di­ti no­vom do­bu pa ih “pic­nu­ti” s no­vim efek­ti­ma i ide­ja­ma, što se nje­mu na­rav­no či­ni­lo ge­ni­jal­nim po­te­zom, a dru­gi­ma ek­vi­va­lent cr­ta­nju ins­ta­gram­skih usa­na i bo­tok­si­ra­nih obra­za na “Mo­na Li­su”. Fa­na­ti­ci ko­ji su po­čet­kom osam­de­se­tih us­ta­ja­li u pet uju­tro ne bi li de­žu­ra­li pred oglas­nim pa­no­ima za pro­gram lo­kal­nih ki­no dvo­ra­na pa ži­ca­njem ulo­vi­li ko­ji pla­kat vi­ška (ili ba­rem fo­to­gra­fi­ju ko­ja je tad naj­av­lji­va­la film uz čes­to na­cr­ta­ni pla­kat­ni di­zajn), odjed­nom su lo­vi­li La­ser Disc “The De­fi­ni­ti­ve Col­lec­ti­on” iz 1993., je­di­ni me­dij (po­red vrp­ce) ko­ji sa­dr­ži ko­rek­t­nu ko­pi­ju iz­vor­nog fil­ma. Dvi­je go­di­ne kas­ni­je tri­lo­gi­ja je objav­lje­na na VHS-u, a on­da je doš­la 1997. i “Po­seb­no iz­da­nje” po­vo­dom 20. go­diš­nji­ce, s go­mi­lom iz­mje­na. Na­kon 1997. sva­ko no­vo re­iz­da­nje ima­lo je no­ve do­ra­de, pre­ra­de i obra­de (za DVD 2004. i on­da opet fri­ška run­da “ap­grej­da” za Blu-ray 2011.), no­ve raz­lo­ge da nos­tal­gi­ča­ri bu­du ti ko­ji će u ekran pu­ca­ti pr­vi, ako već sa­mi ne puk­nu od bi­je­sa. Ali jed­nom kad je pri­mi­rje “Ra­to­va zvi­jez­da” okon­ča­no, bit­ke su nas­tav­lje­ne, na svim po­lji­ma - glav­ni­na biz­ni­sa vo­di­la se pre­ko igračaka, na­rav­no, a kad bi pro­da­ja po­če­la pa­da­ti, po­ja­vio bi se no­vi nas­lov, bi­lo gdje: stri­po­vi, fil­mo­vi, te­le­vi­zi­ja, ani­ma­ci­ja, vi­de­oigre... Ne­ma gdje se sa­ga ni­je ra­ši­ri­la sa svo­jim pip­ci­ma. A on­da se ra­ši­ri­la sve do Mic­keya Mo­usea. Lu­cas je već na­vu­kao to­li­ko hej­ta sa svo­jim po­te­zi­ma oko no­vog ro­đe­nja “Ra­to­va zvi­jez­da” da je oči­to sa­mo če­kao to­tal­nu smrt - a po­tez je na­pra­vio sam, kad se od­lu­čio ski­nu­ti s pi­pe i prodati svo­ju kom­pa­ni­ju kor­po­ra­ci­ji Dis­ney 2012. go­di­ne. Vri­jed­nost fran­ši­ze je 2018. pro­ci­je­nje­na na 65 mi­li­jar­di do­la­ra, a iako je do­bar dio pos­tav­ljen još u da­ni­ma po­no­sa i sla­ve, rast je očit na­kon ula­ska Dis­neya u pri­ču, kad se bez par­do­na nas­ta­vi­lo ser­vi­ra­ti in­ter­ga­lak­tič­ku za­ba­vu ma­sa­ma. Pri­je sve­ga vr­ti­ći­ma i ško­la­ma. Sve ma­nje lju­di pi­še di­ser­ta­ci­je o fi­lo­zof­skim i po­li­tič­kim po­ru­ka­ma grud­nja­ka Car­rie Fi­sher te je sve ma­nje onih ko­ji u “Ra­to­vi­ma zvi­jez­da” po­ku­ša­va­ju na­ći ne­što vi­še osim lu­na­par­ka, no­ve Dis­ney Wor­ld atrak­ci­je pre­se­lje­ne u Imax. Pri­je pet go­di­na Dis­ney je kre­nuo s ri­bren­din­gom sve­ga što je pa­za­rio, a krun­ski

re­zul­ta­ti su “Ro­gue One” i “So­lo”, “an­t­ho­logy nas­lo­vi”, spin-off ko­ma­di se­ri­ja­la ko­ji su nas upoz­na­li s ti­me ka­ko je Chewbac­ca pro­ži­vio svo­ju mla­dost. I bit će ih još, iako proš­lo­go­diš­nji “So­lo” ni­je odu­še­vio, ni kod kri­ti­ke, a bo­ga­mi ni na bla­gaj­na­ma.

Ne­ma ve­ze, jer te­le­vi­zi­ja je da­nas iona­ko za­nim­lji­vi­ja i atrak­tiv­ni­ja od ki­na. Is­ti­na, te­ško je na­bra­ti mi­li­jar­du do­la­ra na ma­lim ekra­ni­ma, kad nit­ko ne pro­da­je ulaz­ni­ce i ko­ki­ce, ali “Ra­to­vi zvi­jez­da” odav­no su oku­pi­ra­li sva­ki ras­po­lo­ži­vi me­dij pa ne tre­ba ču­di­ti što se mo­žda naj­za­nim­lji­vi­ja no­va in­kar­na­ci­ja po­jav­lju­je upra­vo kao long-form format za ma­le ekra­ne i no­vu teh­no­lo­gi­ju post-Net­flix Web-TV-a. Dis­ney je po­vu­kao svo­je sa­dr­ža­je s Net­flixa ono­ga tre­nut­ka kad je kre­nuo s lan­si­ra­njem svo­je di­gi­tal­ne te­le­vi­zi­je Dis­ney+, či­je se lan­si­ra­nje na tr­ži­šte i ula­zak u bor­bu s kon­ku­ren­ci­jom te­me­lji upra­vo na po­ten­ci­jal­nom us­pje­hu “The Man­da­lo­ri­ana”, TV se­ri­je s mo­ti­vi­ma is­i­sa­nih iz “sve­mi­ra Ra­to­va zvi­jez­da”. Na zi­mu do­la­zi još je­dan spin-off ko­ji ko­ris­ti brend za pro­da­ju pre­poz­nat­lji­vih mo­ti­va la­ser­skih ma­če­va i ma­mu­za, pra­vi fu­tu­ris­tič­ki ka­ubo­jac na pi­je­sku. Na­kon što se osam­de­se­tih pro­ba­lo s ne­ko­li­ko ani­mi­ra­nih se­ri­ja­la, uklju­ču­ju­ći “Dro­ids” (cr­tić avan­tu­re R2-D2-a i C-3PO-a) i “Ewoks”, ko­ji je pre­pa­ki­rao “Ra­to­ve zvi­jez­da” za fa­no­ve “Mup­pet Showa”, Dis­ney+ usko­ro star­ta s igra­nim se­ri­ja­lom “The Man­da­lo­ri­an”. Dis­ney+ pri­pre­ma i dru­ge se­ri­ja­le bren­di­ra­ne ime­ni­ma i li­ko­vi­ma iz poz­na­te na­ra­tiv­ne ga­lak­si­je, kao što su Obi-Wan Ke­no­bi i Ca­ssi­an An­dor, a pu­to­va­nje kroz ži­vot i dje­lo Man­da­lo­ri­ana za­po­čet će pri­čom ko­ja je na ti­me­li­neu sa­ge smje­šte­na pet go­di­na na­kon do­ga­đa­ja vi­đe­nih u “Po­vrat­ku Je­di­ja” (1983.).

“The Man­da­lo­ri­an” re­ži­ra Jon Fa­vre­au, ko­ji je s “Iron Man” i “The Aven­gers” po­ka­zao ka­ko žon­gli­ra s naj­ve­ćim bloc­k­bus­te­ri­ma na pla­ne­tu - što­vi­še, ne­ki no­vi klin­ci zna­li su go­vo­ri­ti da su “Aven­gers Ra­to­vi zvi­jez­da za mi­le­ni­jal­se”, a svo­je igre u žan­ru “ZF ves­ter­na” Fa­vre­au je već odra­dio 2011. sa sim­pa­tič­nom kre­te­na­ri­jom “Cowboys vs. Ali­ens”. U fo­ku­su “Man­da­lo­ri­ana” je lo­vac na ucje­ne iz nas­lo­va, kon­ci­pi­ran po sta­rom špa­ge­ti prin­ci­pu, ko­ris­te­ći Clin­ta Eas­two­oda kod Le­onea kao mo­del.

“The Man­da­lo­ri­an” do­no­si pri­lič­no ne­vje­ro­jat­nu lis­ta glu­ma­ca za svo­ju pr­vu se­zo­nu, od li­je­če­nog al­ko­ho­li­ča­ra Nic­ka Nol­tea pre­ko biv­še MMA faj­te­ri­ce Gi­ne Ca­ra­no do ame­rič­kog stand-up ko­mi­ča­ra Bil­la Bur­ra, no­vo­ze­lan­d­skog re­da­te­lja i glum­ca Ta­ike Wa­iiti­ja te le­gen­dar­nog nje­mač­kog re­da­te­lja i no­vo­pe­če­nog ho­li­vud­sko­ga glum­ca Wer­ne­ra Her­zo­ga. Čo­vjek iz či­jeg jed­nog in­ter­v­jua mo­že­te iz­vu­ći vi­še du­ha i mu­dros­ti ne­go iz ci­je­le fran­ši­ze “Ra­to­va zvi­jez­da” pos­tao je nje­zin dio, asi­mi­li­ran na na­čin ko­ji sa­mo Tre­ki­ji ra­zu­mi­ju. Ali fa­no­vi “Zvjez­da­nih sta­za” ba­rem ni­kad ni­su mo­ra­li pla­ka­ti zbog Jar Jar Bin­k­sa.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.