Kad je HRT tje­rao Zov­ka, da­li su to na sva zvo­na, a kad je do­bio sud - šut­nja!

Express - - FELJTON -

Je li to pro­fe­si­onal­no, mo­ral­no i po­šte­no? Ured­nik Hr­vo­je Zov­ko je pro­s­vje­do­vao zbog cen­zu­re na te­le­vi­zi­ji, a tretman nje­go­va slu­ča­ja po­ka­zu­je da je ona i da­lje na sna­zi...

Na­ža­lost, nit­ko ni­je za­bi­lje­žio po­se­ban i emo­ti­van ka­dar ve­zan za Dan mr­tvih. Gos­po­din u cr­nom odi­je­lu ide kroz gro­bo­ve na Mi­ro­go­ju vo­ze­ći u ku­ti­ja­ma sto­ti­ne svi­je­ća. Po­ne­kad zas­ta­ne, pa­li svi­je­ću i po­la­že na grob ko­ji je u mra­ku. I ta­ko od gro­ba do gro­ba pa­li on svi­je­će oni­ma ko­ji ne­ma­ju ni­ko­ga ili su za­bo­rav­lje­ni iz bi­lo ko­jeg raz­lo­ga. U pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji, na­ža­lost, s ekra­na fr­ca­ju uvre­de, bro­je se krv­na zrn­ca, go­vo­re po­lu­is­ti­ne... Upo­treb­lja­va se po­ne­kad ne­uku­san rječ­nik o ri­va­li­ma, sve se že­li is­po­li­ti­zi­ra­ti. Poz­na­ta je iz­re­ka iz po­pu­lar­ne TV se­ri­je “Ve­lo mis­to”, kad vlas­nik bri­jač­ni­ce vi­če: “Ne­ću po­li­ti­ku u mo­ju bu­ti­gu”. Da je u pra­vu, do­kaz su pro­pa­li res­to­ra­ni, fri­zer­ski sa­lo­ni, a o pri­vat­nim pro­ble­mi­ma lju­di ko­ji bez po­tre­be u po­sao mi­je­ša­ju po­li­ti­ku ne tre­ba ni go­vo­ri­ti. Na­še da­le­ko­vid­ni­ce tre­ba­le bi za­uze­ti pro­fe­si­onal­ni stav o to­me što su kle­ve­te ili la­ži - ukrat­ko - što je, a što ni­je za ekra­ne. Ni­smo vi­dje­li ana­li­ze ili ko­men­ta­re o zah­tje­vu jav­nih služ­bi za po­ve­ća­njem pla­ća za ne­vje­ro­jat­nih 18,2 pos­to. Tre­ba iz­va­di­ti po­dat­ke ko­li­ko je op­ći­na i gra­do­va na dr­žav­nom tro­šku, ko­li­ko je vi­ška u dr­žav­nim služ­ba­ma i ko­li­ko sto­je pros­to­ri te sve us­po­re­di­ti s dru­gim dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma EU. Naj­bo­lji pri­mjer je Mi­nis­tar­stvo za­šti­te oko­li­ša ko­je os­ta­je u luk­suz­nim i sku­pim pros­to­ri­ma ne­bo­de­ra jer bi pre­mje­štaj utje­cao na psi­hič­ko sta­nje upos­le­nih. Sve nas je ma­nje, a ad­mi­nis­tra­ci­je sve vi­še... Ma lju­di mo­ji, da ne vje­ru­ješ, da po­lu­diš... Ner­vi­ra­ju i po­da­ci na ekra­ni­ma ka­ko biv­še tvrt­ke na­ših ru­ko­vo­di­oca do­bi­va­ju pos­lo­ve od dr­žav­nih tvrt­ki. Po­s­ljed­nji pri­mjer je biv­ša tvrt­ka mi­nis­tra Kr­sti­če­vi­ća ko­ja je do­bi­la po­sao za vi­še od 180 mi­li­ju­na ku­na. Bez ob­zi­ra na to što su ne­ke sce­ne ili po­je­di­ni nas­tu­pi bi­li na gra­ni­ci ne­uku­sa, “Su­per­ta­lent” je i da­lje iz­u­zet­no za­nim­ljiv te ima iz­u­zet­nu gle­da­nost. Naj­ve­ća vri­jed­nost na­še jav­ne te­le­vi­zi­je HTV je emi­ti­ra­nje do­ma­ćeg pro­gra­ma. Uz in­for­ma­tiv­ni, dram­ski i za­bav­ni, po­seb­nu vri­jed­nost či­ne do­ku­men­tar­ni fil­mo­vi. Je li mo­gu­će da HTV ne mo­že iz­na­ći tri mi­li­ju­na ku­na za ot­kup svih do­ku­men­tar­nih fil­mo­va vanj­ske pro­duk­ci­je?

Kad je HTV dao eks­pres­ni ot­kaz svo­jem ured­ni­ku Hr­vo­ju Zov­ku, ko­ji je pro­s­vje­do­vao zbog ne­kih cen­zu­ra, a kas­ni­je se i po­sva­đao sa svo­jom še­fi­com Ka­ta­ri­nom Pe­ri­ša Ča­ka­run, to je objav­lje­no op­šir­no uz ko­men­ta­re ka­ko su oni u pra­vu. Sad kad ne­pra­vo­moć­nom od­lu­kom su­da HTV mo­ra Zov­ka vra­ti­ti na po­sao - na ekra­ni­ma - muk. Je li to pro­fe­si­onal­no, mo­ral­no i po­šte­no?

Da do­bru emi­si­ju mo­že uni­šti­ti slab vo­di­telj ili vo­di­te­lji­ca, po tko zna ko­ji put do­ka­za­la je Iva­na Vi­lo­vić, či­ja su in­ter­pre­ta­ci­ja, ali i ukup­ni do­jam pred ka­me­ra­ma iz­u­zet­no sla­bi. To je jed­nos­tav­no - pres­traš­no! HTV ima od­lič­ne vo­di­te­lji­ce i vo­di­te­lje u raz­nim emi­si­ja­ma HTV-a ko­ji tre­ba­ju bi­ti češ­će na ekra­ni­ma umjes­to ovih sla­bih. Kva­li­te­ta, a ne kvan­ti­te­ta!

Dra­ma pre­ma is­ti­ni­tim do­ga­đa­ji­ma. 1972. go­di­ne odi­gra­la se straš­na tra­ge­di­ja pred oči­ma gle­da­te­lja ko­ji su pra­ti­li Olim­pij­ske igre u Mun­c­he­nu. Sku­pi­na pa­les­tin­skih te­ro­ris­ta poz­na­ta pod ime­nom “Black Sep­tem­ber” ti­je­kom dru­go­ga tjed­na iga­ra ubi­la je ne­ko­li­ko čla­no­va iz­ra­el­skog ti­ma i oku­pi­ra­la sport­sko na­se­lje u bli­zi­ni sta­di­ona.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.