Ob­no­va Za­gre­ba bit će ne­mo­gu­ća ako ova­ko sr­lja­mo

Express - - Sadržaj -

Pri­jed­log za­ko­na o ob­no­vi Za­gre­ba na­kon po­tre­sa i žuč­na jav­na ras­pra­va ko­ja je us­li­je­di­la još jed­nom su po­ka­za­li da su hr­vat­ski gra­đa­ni op­sjed­nu­ti zi­da­njem i ne­kret­ni­na­ma do te mje­re da ih je bi­lo lak­še u miš­lje­nji­ma po­la­ri­zi­ra­ti ne­go u ras­pra­va­ma o us­ta­ša­ma i par­ti­za­ni­ma. Ovo je ana­li­za eko­no­mis­ti­ce Ve­dra­ne Pri­bi­če­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.