JAZAVCI, ŠKOLA YUTELA I DRU­GE DOSKOČICE IRITIRAJU VRH HDZ-A. A TO JE ONO ŠTO ŠEF DR­ŽA­VE I ŽE­LI. NE­KA SE TRESU

Express - - Sadržaj - Pi­še: BO­RIS RA­ŠE­TA

Zo­ran Mi­la­no­vić i An­drej Plen­ko­vić iz­ne­vje­ri­li su tra­di­ci­ju pre­ma ko­joj su pred­sjed­nik i pre­mi­jer prag­ma­tič­ni su­rad­ni­ci ako su iz su­prot­stav­lje­nih stra­na­ka a pod­muk­li ne­pri­ja­te­lji ako su iz is­te. Una­toč lju­bav­nim iz­ja­va­ma ko­je je Mi­la­no­vić da­vao na po­čet­ku man­da­ta (“pro­bat ću mu bi­ti naj­bo­lji pri­ja­telj ko­li­ko god je to mo­gu­će”) po­ka­za­lo se da to baš i ni­je re­alis­tič­na za­mi­sao. Ba­raž­na va­tra ko­ja se već tjed­ni­ma raz­mje­nju­je s dva “pi­je­tlo­va br­da” do­ka­zu­je da je “tvr­da ko­ha­bi­ta­ci­ja” ne­iz­bjež­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.