Ne­kad je Cr­k­va bi­la gro­mo­glas­na. Sad oko nje vla­da tek gro­mo­glas­na ti­ši­na. Pi­ta­mo se za­što je nes­ta­la...

Express - - Inbox -

Šut­nja o bur­nim po­li­tič­kim do­ga­đa­ji­ma, druš­tve­nim pre­vi­ra­nji­ma, su­ko­bi­ma i tur­bu­len­ci­ja­ma mo­žda je čak i glas­ni­ja od nje­zi­nih gro­mo­glas­nih kri­ti­ka

pa se ra­zo­ča­ra­la. Na vlast je do­šao Mi­la­no­vić, tra­di­ci­onal­na cr­k­ve­na me­ta, ali os­tao je i Plen­ko­vić, ne­for­mal­ni vo­đa li­be­ra­la ko­ji je slo­mio des­ni­cu u stran­ci, a po­tom i na iz­bo­ri­ma, te stran­ku i Vla­du okre­nuo su­prot­no od kur­sa ko­ji je Ka­to­lič­ka cr­k­va dik­ti­ra­la go­di­na­ma.

Cr­k­va je go­di­na­ma do­mi­ni­ra­la ras­pra­va­ma o us­ta­ša­ma i NDH, o Thom­p­so­nu i ZDS, o Do­mo­vin­skom ra­tu i hr­vat­skim zlo­či­ni­ma, da­va­la svo­je su­do­ve i dik­ti­ra­la po­na­ša­nje po­li­ti­ke i druš­tve­nih ak­te­ra, da bi se sa­da na­jed­nom po­vuk­la u dru­gi plan. Za­uze­la re­zerv­ne po­lo­ža­je. Za­dr­ža­la dah.

To ne zna­či da još uvi­jek ni­je utje­caj­na, jer ne­ke po­ru­ke HDZ-ovih li­de­ra su­ge­ri­ra­ju otvo­re­nost pre­ma bu­du­ćem res­trik­tiv­ni­jem za­ko­nu o po­ba­ča­ju. I ne zna­či da je iz­gu­bi­la utje­caj na vlast i na druš­tve­ne tren­do­ve. I ne zna­či da An­drej Plen­ko­vić

Ova da­naš­nja Hr­vat­ska ne iz­gle­da kao da ju je Ka­to­lič­ka cr­k­va kre­ira­la. Bo­gu hva­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.