Sr­bi ga se odrek­li, ali Hr­va­ti ga vo­le

Express - - Brifing -

Tri pi­ta­nja za vi­ce­pre­mi­je­ra

Pot­pred­sjed­nik Vla­de Bo­ris Milošević (SDSS) iz­ja­vio je da Vla­da ima za­da­tak sma­nji­ti ten­zi­je u druš­tvu ka­ko bi se pre­ki­nu­la spi­ra­la mrž­nje te is­tak­nuo da svoj do­la­zak u Knin sma­tra za­lo­gom za bu­duć­nost. Re­kao je ka­ko je druš­tvo sprem­no pri­hva­ti­ti da su Sr­bi iz Hr­vat­ske ima­li stra­da­nja i žr­tve.

Što ste htje­li po­ru­či­ti do­la­skom na pros­la­vu 25 go­di­na Olu­je? Sma­tram da ova vla­da i par­la­men­tar­na ve­ći­na ima­ju za­da­tak sma­nji­ti i smi­ri­ti ten­zi­je u druš­tvu, da svat­ko svo­jim pri­mje­rom svje­do­či kul­tu­ri mi­ra, da svat­ko svo­jim do­pri­no­som pri­do­ne­se da gra­di­mo druš­tvo mi­ra, to­le­ran­ci­je i di­ja­lo­ga, da se pre­ki­ne spi­ra­la mrž­nje ka­ko se vi­še ni­kad uža­si ra­ta ne bi po­no­vi­li. U go­vo­ri­ma pred­sjed­ni­ka čuo sam po­ru­ke pomirbe i bu­duć­nos­ti. Ka­ko ko­men­ti­ra­te na­pa­de iz Re­pu­bli­ke Sr­bi­je?

Ti su na­pa­di oče­ki­va­ni, emo­ci­je su još svje­že. Čuo sam po­ru­ke mi­ra, pa ta­ko i svoj do­la­zak sma­tram za­lo­gom za bu­duć­nost. Ra­zu­mi­jem to pr­vens­tve­no kao go­vor lju­di ko­ji su pre­tr­pje­li bol ili dis­kri­mi­na­ci­ju i ni­su osje­ti­li prav­du jer su mo­ra­li oti­ći sa svo­jih og­nji­šta te us­t­vr­dio da u tom po­gle­du ni­ko­me ne za­mje­ram. Po­nav­ljam, ra­zu­mi­je­mo to kao go­vor lju­di ko­ji su pre­tr­pje­li bol. Ho­će li dvo­je­zič­ne plo­če bi­ti svug­dje gdje za­kon to ka­že? Tom te­mom si­gur­no ću se ba­vi­ti jer će bi­ti u ok­vi­ru mo­jih nad­lež­nos­ti i cilj mi je da na­pra­vi­mo is­ko­rak na tom po­dru­čju. Mis­lim da je re­al­no oče­ki­va­ti na­pre­dak sko­ro 20 go­di­na od usva­ja­nja Us­tav­nog za­ko­na o pra­vi­ma na­ci­onal­nih ma­nji­na. Još 2003. stav Vla­de je bio da se ma­nji­ne ne per­ci­pi­ra­ju kao pro­blem ne­go kao bo­gat­stvo, što zna­či pu­nu rav­no­prav­nost i dos­to­jans­tvo svih gra­đa­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.