Ugos­ti­te­lji na iz­di­sa­ju: Pro­met im pao za 30%

Express - - Brifing -

Dras­ti­čan pad pri­ho­da

Od po­čet­ka ko­ro­na kri­ze u Hr­vat­skoj, od 24. ve­lja­če do 2. ko­lo­vo­za ove go­di­ne, broj fi­ska­li­zi­ra­nih ra­ču­na ma­nji je za 29 pos­to, a nji­hov iz­nos za 19 pos­to u od­no­su na is­to lanj­sko raz­dob­lje. Ove go­di­ne, na­ime, u tom je raz­dob­lju iz­da­no 779,6 mi­li­ju­na ra­ču­na, či­ja vri­jed­nost do­se­že 72,2 mi­li­jar­de ku­na. U tr­go­vi­ni je broj ra­ču­na pao za 17 pos­to, na 26,2 mi­li­ju­na, a iz­nos ra­ču­na za 9 pos­to, na 2,7 mi­li­jar­di ku­na. Is­to­dob­no, u ugos­ti­telj­stvu i tu­riz­mu iz­da­no je 21 pos­to ma­nje ra­ču­na, ukup­no njih 9,2 mi­li­ju­na, a iz­nos je sma­njen za 28 pos­to, na 914 mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.