Ne­ma­mo ni­šta pro­tiv Di­ane Bu­di­sav­lje­vić, ali..., mo­žda, ipak, ne!

Express - - Brifing -

Za­što u ku­ri­ku­lum ni­je ušao film o Do­mo­vin­skom ra­tu? Pr­vo, za­to što je već u ku­ri­ku­lu­mu. Dru­go - ko­ji film bi se pri­ka­zi­vao u ško­la­ma?

Pos­to­ji jed­na stvar u Hr­vat­skoj za ko­ju uvi­jek ne­po­gre­ši­vo mo­že­te prog­no­zi­ra­ti da će se do­go­di­ti, a to su re­ak­ci­je na te­me Ja­se­no­vac, NDH, Sr­bi, Do­mo­vin­ski rat ili ne­ke tak­ve slič­ne te­me. Re­do­vi­to će­te ču­ti ova­kav ko­men­tar: “Na­rav­no, ne­ma­mo ni­šta pro­tiv da se i o to­me go­vo­ri, ali...”. I upra­vo ta­kav ko­men­tar je do­šao na vi­jest da film “Dnev­nik Di­ane Bu­di­sav­lje­vić” ula­zi u nas­tav­ni ku­ri­ku­lum za os­nov­ne i sred­nje ško­le. Neg­dje is­to­dob­no kad se ta vi­jest po­ja­vi­la bi­li su iz­bo­ri pa su iz­os­ta­le br­ze re­ak­ci­je, ali sad ih ima sve vi­še i sve se sa­vr­še­no uk­la­pa­ju u ka­lup s po­čet­ka tek­s­ta i idu ot­pri­li­ke ova­ko: “Ne­mam ni­šta pro­tiv da uče­ni­ci gle­da­ju i tak­ve fil­mo­ve..., ali za­što u ku­ri­ku­lum ni­je ušao i ne­ki film o Do­mo­vin­skom ra­tu?”. Ta­ko pos­tav­lje­no pi­ta­nje do kra­ja raz­go­li­ću­je pot­pu­no ne­ra­zu­mi­je­va­nje po­vi­jes­ti, ali i kon­tek­s­ta ži­vo­ta na ovim pros­to­ri­ma od Dru­gog svjet­skog ra­ta do da­nas. Na­ime, bez ra­zu­mi­je­va­nja sve­ga što se do­ga­đa­lo de­set­lje­ći­ma pri­je Do­mo­vin­skog ra­ta, te­ško mo­že­te ra­zu­mje­ti Do­mo­vin­ski rat i upra­vo bi film o Di­ani Bu­di­sav­lje­vić za uče­ni­ke os­nov­nih i sred­njih škola mo­gao bi­ti do­bar po­če­tak za pro­uča­va­nje tog di­je­la hr­vat­ske po­vi­jes­ti. Mi da­nas u jav­nom pros­to­ru ima­mo ve­li­ki pro­blem otvo­re­no raz­go­va­ra­ti o us­ta­škim zlo­či­ni­ma i ti raz­go­vo­ri uglav­nom za­vr­še kao op­će sva­đe ep­skih raz­mje­ra. Kad već ni­smo u sta­nju raz­go­va­ra­ti, daj­mo šan­su uče­ni­ci­ma da o tom raz­dob­lju uče na dru­gi na­čin umjesto slu­ša­nja vječ­nih pre­pu­ca­va­nja, ma­ni­pu­la­ci­ja i is­kriv­lja­va­nja či­nje­ni­ca. Osim to­ga, pot­pu­no je po­greš­no Di­anu Bu­di­sav­lje­vić uvje­to­va­ti Do­mo­vin­skim ra­tom, a bi­lo bi po­greš­no i da je stvar obr­nu­ta. Svi oni ko­ji stal­no Do­mo­vin­ski rat uvje­tu­ju sa slav­nim hr­vat­skim “ali”, za­pra­vo mu ne da­ju da iz­a­đe iz­van ok­vi­ra na­met­nu­te ulo­ge “se­kun­dar­ne i ne­bit­ne stva­ri za Hr­vat­sku”. Kons­tant­no na­me­ta­nje laž­ne sli­ke o de­gra­da­ci­ji Do­mo­vin­skog ra­ta ra­di pu­no ve­ću šte­tu Do­mo­vin­skom ra­tu ne­go oni­ma ko­ji su na­vod­no za to kri­vi. Do­mo­vin­ski rat po bla­tu naj­vi­še ra­z­vla­če oni ko­ji se pred­stav­lja­ju kao naj­ve­ći bor­ci za is­ti­nu o nje­mu i dos­lov­no “si­lu­ju” sva­ku pri­li­ku da ga još jed­nom šu­ti­ra­ju po mu­lju. Us­pje­lo im je to i s fil­mom o Di­ani Bu­di­sav­lje­vić, iako za­pra­vo ni­je bi­lo neo­če­ki­va­no. Na­da­lje, “Dnev­nik Di­ane Bu­di­sav­lje­vić” ni­je ne­ko ne­mu­što os­tva­re­nje za ko­je nit­ko ni­je čuo i ko­je nit­ko ne že­li pri­ka­za­ti. Ri­ječ je o vr­hun­skom na­gra­đi­va­nom fil­mu i pro­duk­ci­ji te je­di­nom u na­šoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji ko­ji je na ova­ko po­se­ban na­čin pri­ka­zao jed­nu is­ti­ni­tu pri­ču, za ko­ju bi Hol­lywo­od dao “li­je­vu ru­ku” da je ima. Čak i da ne­ma po­vi­jes­nu vri­jed­nost, to je film ko­ji tre­ba po­gle­da­ti ra­di op­će kul­tu­re i na­pros­to za­to što je do­bar. Još je­dan raz­log zbog ko­jeg je do­bro da ovaj film ula­zi u ku­ri­ku­lum je taj što će to vje­ro­jat­no du­lje bi­ti je­di­ni kva­li­tet­ni sa­dr­žaj ko­ji će uče­ni­ci­ma pri­ka­za­ti uža­se Ja­se­nov­ca. To ni ina­če ni­je te­ma o ko­joj se ra­do go­vo­ri, a i kad se go­vo­ri, uglav­nom se svo­di na bro­ja­nje žr­ta­va, pa čak i pri­jed­lo­ge da se Ja­se­no­vac po­nov­no pre­ko­pa i pre­bro­je kos­ti, pa je ta­ko “Dnev­nik Di­ane Bu­di­sav­lje­vić” ide­al­na pro­tu­te­ža tak­vim ne­ču­ve­nim ide­ja­ma. sim to­ga, bu­di­mo re­al­ni, uče­ni­ci će ra­di­je po­gle­da­ti ne­ki do­bar film o jed­nom po­vi­jes­nom raz­dob­lju, ne­go slu­ša­ti pre­da­va­nje, ta­ko da i tu ima­mo još je­dan do­bar raz­log za Di­anu Bu­di­sav­lje­vić u ku­ri­ku­lu­mu. I sad do­la­zi­mo do onog dru­gog di­je­la pi­ta­nja - za­što u ku­ri­ku­lum ni­je ušao film o Do­mo­vin­skom ra­tu? Pr­vo, za­to što je Do­mo­vin­ski rat već u ku­ri­ku­lu­mu. Dru­go - ko­ji film o Do­mo­vin­skom ra­tu bi se pri­ka­zi­vao u ško­la­ma? Ako je ne­ko­me pro­mak­lo, Hr­vat­ska je svo­je rat­ne fil­mo­ve sni­mi­la uglav­nom de­ve­de­se­tih, od to­ga je jed­na komedija, i to dos­ta do­bra, a od ta­da se je­di­no is­ti­če od­li­čan “Broj 55” iz 2014. To je ujed­no i je­di­ni film ko­ji se ba­vi Do­mo­vin­skim ra­tom, a ko­ji je snim­ljen na­kon de­ve­de­se­tih. Ne za­bo­ra­vi­mo i da su go­to­vo svi rat­ni fil­mo­vi iz de­ve­de­se­tih snim­lje­ni dok je Do­mo­vin­ski rat još tra­jao. Ako je film o Do­mo­vin­skom ra­tu za­is­ta va­žan za škol­ski ku­ri­ku­lum, mo­žda bi pri­je to­ga tre­ba­lo “po­fri­ška­ti” po­nu­du.

ODo­mo­vin­ski rat po bla­tu naj­vi­še ra­z­vla­če oni ko­ji se pred­stav­lja­ju kao naj­ve­ći bor­ci za is­ti­nu i dos­lov­no ‘si­lu­ju’ sva­ku pri­li­ku da ga još jed­nom šu­ti­ra­ju po mu­lju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.