NUIĆ AN­TO­NIO

Express - - Intervju - Raz­go­va­ra­la: BRA­NI­MI­RA LA­ZA­RIN

Os­vje­do­če­nu auto­krat­sku vla­da­vi­nu rek­to­ra za­gre­bač­kog Sve­uči­li­šta Da­mi­ra Bo­ra­sa ovih su dan osu­di­li i nas­tav­ni­ci za­gre­bač­ke Aka­de­mi­je dram­skih umjet­nos­ti ko­ji su ga otvo­re­nim pi­smom po­zva­li da od­stu­pi s duž­nos­ti. Raz­log za rek­to­ro­vu os­tav­ku vi­de u či­nje­ni­ci da je Sve­uči­li­šte fi­nan­ci­ra­lo film “Hr­vat­ske sport­ske le­gen­de” u re­ži­ji Ja­ko­va Sed­la­ra, rek­to­ro­va po­seb­nog sa­vjet­ni­ka za kul­tu­ru. Osim što je ri­ječ o po­vi­jes­nom pre­se­da­nu jer do­sad ni­je za­bi­lje­že­no da bi jav­no Sve­uči­li­šte na­ru­či­va­lo i fi­nan­ci­ra­lo film­ske pro­izvo­de bi­lo kak­vog žan­ra od bi­lo ko­jeg film­skog auto­ra - jav­no ili “taj­no” - nas­tav­ni­ci za­gre­bač­ke Aka­de­mi­je u ovak­voj su Bo­ra­so­voj prak­si pre­poz­na­li i du­bo­ko oma­lo­va­ža­va­nje nje­ni­ce da Sve­uči­li­šte mi­mo sva­ke le­gis­la­ti­ve fi­nan­ci­ra film. U pi­smu na­vo­di­te da se ‘za sve di­plom­ske fil­mo­ve va­ših stu­de­na­ta (tri igra­na i tri do­ku­men­tar­na fil­ma) ula­že ma­nje sred­sta­va ne­go što je sve­ukup­no do­di­je­lje­no Ja­ko­vu Sed­la­ru’. ADU po­su­đu­je opre­mu za pro­izvod­nju od ama­ter­skih ki­nok­lu­bo­va, dok u Rek­to­ra­tu...

Šo­ki­rao nas je taj po­da­tak iz vi­še raz­lo­ga ko­je smo nas­to­ja­li sa­že­ti u otvo­re­nom pi­smu rek­to­ru Sve­uči­li­šta u Za­gre­bu. U dr­ža­vi sa sil­nim de­mo­graf­skim pro­ble­mi­ma, s mla­di­ma ko­ji sre­ću tra­že po bo­ga­ti­jim europ­skim dr­ža­va­ma, ovak­vu od­lu­ku kakvu je do­nio rek­tor sma­tra­mo to­tal­no ne­pri­mje­re­nom. Sve­uči­li­šte ima obve­zu obra­zo­va­ti i od­go­ji­ti mla­de lju­de, spo­ji­ti ih s in­dus­tri­ja­ma u ko­ji­ma tre­ba­ju ra­di­ti, po­mo­ći im u vr­lo kom­pli­ci­ra­nom pre­la­sku u rad­ni svi­jet. Da­ti im zna­nja i ala­te, pra­vi smjer. Ka­ko on­da tu­ma­či­ti od­lu­ku po ko­joj je bo­lje pro­izvod­nju do­ku­men­tar­nog fil­ma, za ko­jim Sve­uči­li­šte, eto, osje­ća po­tre­bu, po­vje­ri­ti ne­koj pri­vat­noj pro­duk­cij­skoj ku­ći, a ne, re­ci­mo, ne­ko­me od tro­je stu­de­na­ta ko­ji sva­ke go­di­ne za­vr­ša­va­ju MA stu­dij do­ku­men­tar­ne re­ži­je na ADU, ko­ja je sas­tav­ni­ca Sve­uči­li­šta?

Ex­press: I ma­nje je Važ­no tko je autor fiL­ma: ako i iZ­gLe­da kao ‘po­nu­da ko­ju autor fiL­ma ne mo­že odBi­ti’?

Ne­bit­no je tko je autor ko­je­mu je taj no­vac do­di­je­ljen. Tko god on ili ona bi­la, ni­je za­da­ća Sve­uči­li­šta da fi­nan­ci­ra fil­mo­ve. A ako će­mo kon­kret­no o ovom fil­mu, tre­ba ga pro­izves­ti HRT. Ja­kov Sed­lar je, vi­dim, po­nu­dio objaš­nje­nje po ko­jem je ‘Sve­uči­li­šte u Za­gre­bu igra­lo zna­čaj­nu ulo­gu u za­če­ci­ma hr­vat­skog spor­ta’ pa je to raz­log za­što Sve­uči­li­šte tre­ba fi­nan­ci­ra­ti film ‘Hr­vat­ske sport­ske le­gen­de’. Ali OK, ako to i pri­hva­ti­mo kao raz­log, i da­lje

na­kon nas­tan­ka, rek­la­ma i sa­pu­ni­ca u tom vre­me­nu bi­va­ju bez­vri­jed­ne.

Ex­press: HTV i do­ma­ći film: te­ško pi­ta­nje? Druš­tvo hr­vat­skih film­skih re­da­te­lja (DHFR) proš­le je go­di­ne pod kam­pa­njom ‘Me­ni se to gle­da, ali HTV ne da’ na­vod­no us­pje­lo iz­nu­di­ti ot­kup jed­nom od fil­mo­va od­bi­je­nom na jav­nom po­zi­vu. A od ta­da?

Od­nos HRT-a pre­ma hr­vat­skoj ki­ne­ma­to­gra­fi­ji je iz­u­zet­no i ne­ra­zum­lji­vo loš, a ta­ko je već pet­na­es­tak go­di­na. Ak­tu­al­no vod­stvo HRT-a je tak­vo sta­nje nas­ta­vi­lo i do­ve­lo do od­vrat­nog vr­hun­ca. DHFR već go­di­na­ma upo­zo­ra­va ka­ko HRT sus­tav­no ne is­pu­nja­va obve­ze jav­nog me­dij­skog ser­vi­sa, ali ni­kak­vog po­ma­ka ne­ma. Što­vi­še, ka­ko vri­je­me od­mi­če, sve smo da­lje od har­mo­ni­zi­ra­nja frek­ven­ci­ja. U toj tra­gič­noj si­tu­aci­ji na kra­ju gu­be pret­plat­ni­ci jer ne do­bi­va­ju naj­bo­lje od ono­ga što audi­ovi­zu­al­na za­jed­ni­ca ima. Sva­ke go­di­ne pret­plat­ni­ci HRT-a upla­te no­vi Mer­ce­des, a do­bi­ju de­set go­di­na sta­ri Golf. Pri to­me za­kon­ski propisi ko­ji re­gu­li­ra­ju rad HRT-a ni­su pi­sa­ni s tom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.