No­go­met­na groz­ni­ca

Express - - T V Subota -

Još kao dje­čak u sje­ver­nom Lon­do­nu, Pa­ul Ashwor­th bio je oda­ni na­vi­jač no­go­met­nog klu­ba Ar­se­nal, išao je na go­to­vo sva­ku utak­mi­cu sa svo­jim ocem, oso­bi­to na­kon ras­ta­ve ro­di­te­lja, a Ar­se­na­lo­va no­go­met­na se­zo­na jed­no je od ri­jet­kih emo­ci­onal­nih uto­či­šta u nje­go­vom ži­vo­tu.

SRIJEDA HTV 2 21:00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.