HDZ se već če­t­vrt sto­lje­ća na­la­zi na po­li­tič­koj klac­ka­li­ci. I pre­živ­lja­va...

Ka­ko će HDZ pre­ži­vje­ti taj ra­di­kal­ni skok od Ka­ra­mar­ko­va na­ci­ona­liz­ma do umje­re­naš­tva. I tko će uop­će op­s­ta­ti?

Express - - PRVA STRANICA - Pi­še: TOMISLAV KLAUŠKI

De­set Tuđ­ma­no­vih rat­nih i pos­trat­nih go­di­na is­pu­nje­nih iz­ra­zi­tim na­ci­ona­liz­mom i ra­di­ka­liz­mom, auto­kra­ci­jom i ne­de­mo­kra­ci­jom, po­ku­ša­le su sa­ni­ra­ti Sa­na­de­ro­ve de­tuđ­ma­ni­zi­ra­ne go­di­ne euro­pej­stva, umje­re­njaš­tva i gu­ra­nja pre­ma po­li­tič­kom cen­tru. Za­tim je uto­či­šte od Sa­na­de­ro­ve ko­rup­ci­je i kri­mi­na­la HDZ po­tra­žio u okri­lju Ka­ra­mar­ko­ve re­tuđ­ma­ni­za­ci­je, vra­ća­njem du­ha de­ve­de­se­tih, no­vo­ga go­vo­ra mrž­nje, an­ti­ma­njin­ske re­to­ri­ke, ša­to­raš­tva i pro­go­na do­ma­ćih iz­daj­ni­ka svih vr­sta i bo­ja. A sad, spas od Ka­ra­mar­ko­ve pro­ma­še­ne po­li­ti­ke i de­bak­la s ru­še­njem Vla­de te iz­a­zi­va­njem pr­vih pri­je­vre­me­nih iz­bo­ra u hr­vat­skoj po­vi­jes­ti, HDZ bi se tre­bao na­ći u ru­ka­ma još jed­nog euro­pej­ca i di­plo­ma­ta An­dre­ja Plen­ko­vi­ća. Čo­vje­ka umje­re­ne re­to­ri­ke i mo­der­nih de­mo­kr­š­ćan­skih na­zo­ra ko­ji bi mo­gao (i tre­bao) od­mak­nu­ti HDZ od pra­va­ša, od ra­di­ka­la i kle­ri­ka­la­ca te ga ponovno otvo­ri­ti pre­ma cen­tru. Po­mi­ri­ti s Mos­tom, po­ja­ča­ti ko­ali­cij­ski po­ten­ci­jal, spo­ji­ti sa Sr­bi­ma i ma­nji­na­ma, vra­ti­ti u mi­lost me­di­ja i jav­nos­ti.To je bi­la pr­va po­ru­ka na dan Ka­ra­mar­ko­ve os­tav­ke na mjes­to pred­sjed­ni­ka HDZ-a. Dak­le, pri­mje­tan je obra­zac po ko­jem funk­ci­oni­ra HDZ. Ova to­plo-hlad­na po­li­ti­ka, klac­ka­nje na re­la­ci­ji Tuđ­man-Sa­na­der-Ka­ra­mar­ko-Plen­ko­vić, na­iz­mje­nič­no sa­ni­ra­nje ra­di­ka­liz­ma Ima li Plen­ko­vić, ko­ji je oči­ti iz­bor Vla­di­mi­ra Šek­sa, šan­se u ovak­vom HDZ-u ili ga tre­ba nas­ta­vi­ti net­ko po­put Ka­ra­mar­ka, ali ma­nje kom­pro­mi­ti­ran umje­re­njaš­tvom i li­je­če­nje ko­rup­ci­je ra­di­ka­liz­mom, is­tin­ski je šok za člans­tvo, bi­ra­če, pa i duž­nos­ni­ke HDZ-a. U tom smis­lu Plen­ko­vić za mno­ge zvu­či kao is­prav­na op­ci­ja. No je li to op­ci­ja za Mi­li­ja­na Br­ki­ća i Zlat­ka Ha­san­be­go­vi­ća te sve one ko­ji su ih bi­ra­li i za njih gla­sa­li? Ka­ko će HDZ po­du­ze­ti taj “kvant­ni skok” od Ka­ra­mar­ko­va ra­di­ka­liz­ma u Plen­ko­vi­će­vo umje­re­njaš­tvo? Br­kić je, sje­ti­mo se, za­mje­nik pred­sjed­ni­ka HDZ-a, Ha­san­be­go­vić je do­bio naj­vi­še gla­so­va na ko­nven­ci­ji za čla­na pred­sjed­niš­tva, a Ka­ra­mar­ko je do­bio 92 ti­su­će gla­so­va čla­no­va. HDZ je de­fi­ni­tiv­no pod­lo­žen de­be­lim slo­jem ra­di­ka­liz­ma. Od for­mal­nog des­nog centra os­ta­la je sa­mo des­ni­ca. Tvr­da, kle­ri­kal­na, na­zad­njač­ka, is­klju­či­va, hu­škač­ka. Je li mo­gu­će da bi Plen­ko­vić, oči­to iz­bor Vla­di­mi­ra Šek­sa, mo­gao pre­uze­ti ta­kav HDZ i odves­ti ga do iz­bor­ne po­bje­de na pot­pu­no raz­li­či­toj plat­for­mi od Ka­ra­mar­ko­ve? Ili je lo­gič­ni­je da HDZ nas­ta­vi s kom­pe­tent­ni­jom i ma­nje kom­pro­mi­ti­ra­nom va­ri­jan­tom Ka­ra­mar­ka? Tko zna, mo­žda s ne­kim po­put Bo­že Pe­tro­va. Čo­vje­kom ko­ji je smak­nuo Ka­ra­mar­ka i ko­ji se mje­se­ci­ma pro­mo­vi­rao kao vanj­ski ko­rek­tor HDZ-a, nje­gov etič­ki vje­tro­kaz i mo­ral­na uz­da­ni­ca. Ili bi sve mo­glo za­vr­ši­ti u dru­goj kraj­nos­ti, na Ha­san­be­go­vi­ću. To je op­ci­ja za ko­ju bi gla­sao Zo­ran Mi­la­no­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.